Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. A. de Keizer 020 750 46 00
Mail Annemarie de Keizer

Beheer ondergrond en nazorg

Bij bodemsanering wordt tegenwoordig niet meer álle verontreiniging verwijderd. Na de sanering is vaak sprake van (enige) restverontreiniging. De risico's daarvan voor mens en milieu moeten beperkt blijven. Verspreiding via het grondwater moet worden voorkomen. Dit is nazorg.

Nazorg

We adviseren op welke wijze de nazorg doelmatig en efficiënt kan worden uitgevoerd. Het kan hierbij gaan om nieuwe nazorglocaties, maar ook om locaties waar de nazorg al enige tijd in uitvoering is.

Onze ervaring is dat door veranderende regelgeving, kennisontwikkling en de stand der techniek, het voor bestaande nazorglocaties vaak goed mogelijk is de nazorginspanning terug te brengen of gerichter in te zetten.

Certificering

We voeren nazorgwerkzaamheden uit conform de werkwijze die in de nazorgplannen is opgenomen. Wij kunnen met onze partners zowel de controle op het functioneren van het systeem als het onderhoud van het beheerssysteem voor u uitvoeren en zijn hiervoor gecertificeerd conform de BRL6000 en de BRL7000.

Nazorg Coupépolder

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Annemarie de Keizer Contact

Mail Annemarie de Keizer  020 750 46 00