Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek is voor ons maatwerk. De aanpak is sterk afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever en de eisen van de wetgever. Van de beoordeling van één enkel bodemmonster tot een compleet specialistisch meetplan: wij voeren bodemonderzoek op maat uit waarmee de opdrachtgever zijn plan of project kan realiseren.

Wanneer bodemonderzoek

Redenen om bodemonderzoek uit te voeren zijn: 

  • Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
  • Grondtransactie
  • Herinrichting van het terrein
  • Civieltechnisch werk
  • Nul- of eindsituatie onderzoek bij een milieuvergunning
  • Bedrijfsterrein
  • Bepalen veiligheidsklasse (V&G) voor grondwerkzaamheden 

Hoe werkt bodemonderzoek

Afhankelijk van de situatie en de reden van het bodemonderzoek wordt de aanpak bepaald. In hoofdlijnen zijn er drie fasen te onderscheiden:

  • Vooronderzoek (NEN 5725)
  • Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740/ARVO)
  • Nader bodemonderzoek (NTA 5755)

Vooronderzoek

Bij het vooronderzoek wordt in de archieven gezocht naar gegevens over het terrein. Het gaat om reeds uitgevoerd bodemonderzoek op de locatie zelf en in de nabije omgeving, de geohydrologische gegevens, de bodemopbouw en het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van de locatie.

Het belangrijkste onderdeel van het vooronderzoek is vaststellen of op het terrein bodemverontreiniging te verwachten is, wat voor verontreiniging dat kan zijn en op welke plaats en diepte de verontreiniging zou kunnen worden aangetroffen. Het historisch onderzoek kan natuurlijk ook als resultaat hebben dat een terrein ´onverdacht´ is. We voeren het vooronderzoek uit conform NEN5725.

Verkennend bodemonderzoek

In het verkennend bodemonderzoek worden steekproefsgewijs grond- en grondwatermonsters genomen. Wij zijn voor de monstername gecertificeerd conform SIKB-BRL 2000. De monsters worden in het laboratorium geanalyseerd. Hoeveel monsters moeten worden genomen en op welke stoffen moet worden geanalyseerd, is afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek.

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN5740. Sommige gemeenten hebben een eigen norm, die op de NEN is gebaseerd. Amsterdam kent bijvoorbeeld de ARVO. Als het vooronderzoek er aanleiding toe geeft, wordt het onderzoek uitgebreid met een verkennend asbestonderzoek (NEN 5707).

Als er geen verontreinigingen worden gevonden, is het bodemonderzoek afgerond en is de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het terrein geschikt voor al het denkbare gebruik.

Nader bodemonderzoek

Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de bodem is verontreinigd, kan een nader bodemonderzoek nodig zijn. Dit onderzoek is gericht op de mate, de omvang en de verspreiding van de verontreiniging waarbij een inschatting wordt gemaakt van de risico´s hiervan voor mens en milieu. Op basis van de risicobeoordeling wordt de eventuele noodzaak van saneren bepaald. Wij zijn van mening dat het nader bodemonderzoek ook, en vooral, moet worden gericht op het oplossen van de bodemverontreiniging.  

We starten het nader onderzoek met een conceptueel model over de aanwezige bodemverontreiniging. Met dit hulpmiddel wordt u als klant goed op de hoogte gehouden van onze ideeën en onze aanpak van het onderzoek.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00