Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Jeroen Hoksbergen, BBA 020 750 46 00
Mail Jeroen Hoksbergen

Milieukundige begeleiding

We verzorgen de wettelijk verplichte milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen onder het SIKB-BRL 6000 certificaat, protocollen 6001 (Landbodemsanering) en 6003 (Waterbodemsanering).

Ons team blinkt uit in werkervaring en ervaring met complexe projecten. Al onze milieukundige begeleiders zijn in het bezit van een DLP-certificaat.

Milieukundige begeleiding bestaat uit twee onderdelen: processturing en verificatie.

Processturing

De milieukundige begeleiding heeft een taak in de sturing van het saneringsproces zoals: 

  • het aangeven van de verontreinigingsgrenzen;
  • het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond en afvalstromen;
  • de naleving van milieuvergunningen;
  • het bemonsteringen van grond en grondwater;
  • het houden van toezicht op grondwateronttrekkingsystemen of in-situ systemen;
  • het opstellen van rapportages.

Verificatie

Daarnaast heeft de milieukundige begeleiding de wettelijk vastgelegde taak van verificatie van het saneringsresultaat. Dit houdt in dat wordt vaststeld of de saneringsdoelstelling, zoals die is vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan, is bereikt.
In dat verband wordt uitgevoerd:

  • eindbemonstering en controle;
  • evaluatierapport;
  • voorgeschreven administratie.

De werkzaamheden van de milieukundige begeleiding zijn onderdeel van of hangen nauw samen met de werkzaamheden van de directie. Voorafgaand aan de uitvoering wordt het mandaat van de directie aan de milieukundige begeleider eenduidig vastgelegd, in overeenstemming met het gestelde in de UAV en de BRL 6000.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Jeroen Hoksbergen Contact

Mail Jeroen Hoksbergen  020 750 46 00