Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Onderzoek naar teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt mag sinds 2001 niet meer worden gebruikt en moet apart worden afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Niet teerhoudend asfalt kan voor hergebruik worden afgevoerd naar een asfaltcentrale. In beide gevallen moet u kunnen aantonen of teer in het asfalt aanwezig is, of juist niet.  

Wij doen onderzoek naar de constructieopbouw en de samenstelling van asfalt om te bepalen of er teer aanwezig is in het asfalt. 

Zo'n asfaltonderzoek kunnen we combineren met onderzoek naar de hergebruikmogelijkheden van wegfunderingen (puingranulaat, slakken, e.d.) en de kwaliteit van de bodem. Dit onderzoek is gericht op chemische verontreinigingen en asbest. 

Asfaltonderzoek

Het onderzoek naar asfalt is gericht op teerhoudend asfalt (TAG). De grens ligt bij een normwaarde voor PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) van 75 mg/kg. d.s. 

Voorafgaand aan de verwerking of het hergebruik, is een onderzoek conform CROW-publicatie 210 verplicht. De CROW-publicatie is in juli 2015 volledig herzien.

Onderzoek conform CROW 210

Al sinds het verbod op hergebruik van teerhoudend asfalt voeren wij asfaltonderzoek uit. Onze onderzoeken voldoen aan de CROW 210 en bestaan uit: 

  • vooronderzoek en locatie-inspectie, waarin de historie van de asfaltverharding in kaart wordt gebracht. Dit is de basis voor het monsternemings­plan.
  • Monstername door het boren in het asfalt (boorkernen), waarbij zonodig, op basis van de laagopbouw en veldwaarnemingen, het monsternemingsplan wordt bijgesteld.
  • Chemisch onderzoek in een gecertificeerd laboratorium: PAK-marker, constructieopbouw en analyse op PAK.
  • Rapportage en advies

Combineren van onderzoeken bespaart op kosten

Bij een volledige herinrichting is het vaak ook gewenst om inzicht te hebben in de mogelijkheden voor hergebruik van de oude funderingslaag en om te weten of de onderliggende bodem verontreinigd is. Ook deze onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren. 

Dergelijke onderzoeken moeten voldoen aan een woud van normen: NEN5725, NEN5740, NEN5897, NEN5707, CROW210, CROW132, CROW307. Daarnaast zijn voor de uitvoering van de monstername en het laboratoriumonderzoek een aantal certificeringen verplicht. 

Onze specialisten kunnen dit gecombineerde traject geheel voor u verzorgen. Zo krijgt u in één proces een totaaloverzicht. Efficiënter qua uitvoering, tijd en kosten!  

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00