Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Saneringsplannen

Bij het uitvoeren van een bodemsanering die niet onder de reikwijdte van het Besluit Uniforme Saneringen valt, dient conform de Wet Bodembescherming een saneringsplan te worden opgesteld. Hierin leggen we de saneringsdoelen vast en omschrijven we de aanpak van de bodemsanering.

De saneringsmaatregelen worden afgestemd op het toekomstig gebruik van de locatie en worden indien mogelijk, gecombineerd met de overige werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Opstellen van een saneringsplan

De volgende stappen worden doorlopen: 

 • Verificatie van het bestaande bodemonderzoek, vaststellen of voldoende informatie is verzameld;
 • Vaststellen van technische randvoorwaarden, zoals civieltechnische randvoorwaarden, bestaande gebouwen en funderingen, bodemopbouw, zettingen, waterbeheeraspecten, integratie met andere werken zoals bouwrijp maken;
 • Vaststellen van organisatorische randvoorwaarden, zoals bedrijfsprocessen en bereikbaarheid;
 • Vaststellen van locatiespecifiek (gemeentelijk) bodembeleid;
 • Bepalen van de saneringsdoelstelling en een voorspelling van het te verwachten resultaat (bijv. door een modelstudie naar verspreiding van de verontreiniging); 
 • Omschrijving van de te volgen werkwijze zoals ontgravingsdiepten, de grondbalans, bemalingen, afvalstromen;
 • Inventarisatie van vergunningen en meldingen;
 • Opstellen van de planning van de bodemsanering en het ramen van de kosten;
 • Omschrijving van de milieukundige begeleiding en de eindcontrole;
 • Veiligheidsaspecten;
 • Omgevingsaspecten en voorlichting.

Saneringsplanprocedure

Wij dienen het saneringsplan in bij het bevoegd gezag  en begeleiden de goedkeuringsprocedure . De in het plan geïnventariseerde vergunningen, meldingen en registraties kunnen we ook voor u verzorgen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00