Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

In-situ Saneringstechnieken

Vaak is het niet nodig, niet mogelijk of te kostbaar om de bodemverontreiniging volledig te verwijderen. Dan bieden in-situ saneringstechnieken mogelijk uitkomst. De voordelen zijn een hoger milieurendement en lagere kosten omdat het niet nodig is om de verontreiniging af te graven, te reinigen of te storten. 

In-situ saneringstechnieken maken gebruik van het zelfreinigend vermogen van de bodem of van de fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging.

Zelfreinigend vermogen van de bodem

Bij natuurlijke afbraak wordt de bodemverontreiniging verwijderd door micro-organismen die al in de bodem aanwezig zijn of door het toevoegen van bacteriën aan de bodem. Afhankelijk van het type verontreiniging kan afbraak worden gestimuleerd door het toevoegen van nutriënten, oplosbare organische koolstof of zuurstof.

Fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging 

Afhankelijk van de eigenschappen van de verontreiniging zijn een aantal saneringstechnieken mogelijk:

  • Oppompen van grondwater
    Verontreinigingen met een hoge wateroplosbaarheid kunnen gesaneerd of geohydrologisch beheerst worden door het oppompen van grondwater. Door middel van computermodellen kunnen we vooraf bepalen waar het beste water onttrokken kan worden, welk debiet nodig is om de gehele verontreiniging te beheersen en wat de invloedsfeer van de onttrekking op de grondwaterstanden is.
  • In-situ chemische oxidatie
    In-situ chemische oxidatie maakt gebruik van de mogelijkheid een verontreiniging chemisch af te breken. Hiervoor wordt een chemisch oxidant aan de bodem toegevoegd.
  • Persluchtinjectie/bodemluchtextractie
    Persluchtinjectie maakt gebruik van de mate van vluchtigheid van een stof. Door perslucht in de bodem te pompen, kan een vluchtige verontreiniging overgaan van opgelost in grondwater naar de bodemlucht. Door in de onverzadigde zone een onderdruk te creëren met bodemluchtextractiefilters wordt de verontreiniging afgevangen en kan de lucht, na koolinfiltratie, worden uitgestoten naar de buitenlucht. 

Omgevingsfactoren

Aangezien naast de verontreiniging ook de omgevingsfactoren van groot belang zijn, wordt in een saneringsonderzoek de meest geschikte saneringstechniek gezocht bij de locatiespecifieke omstandigheden en verontreiniging.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00