Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Waterbodems

Wij leveren een compleet dienstenpakket voor onderzoek naar, en maatregelen voor, waterbodems. Onderzoek doen we conform de normen NVN 5720 en/of  NTA 5727. Oplossingen en advisering doen we conform de regels van het besluit bodemkwaliteit, de Waterwet en de Kader Richtlijn Water.

Onderzoek

Watergangen en vijvers moeten met enige regelmaat uitgebaggerd worden. Hierbij is onderzoek naar de kwaliteit van de baggerspecie van belang. De kwaliteit is bepalend voor de afzetmogelijkheden en de kosten: kan de baggerspecie op de kant worden gezet of moet de baggerspecie worden afgevoerd naar een doorgangsdepot of stortplaats? 

Voor het vaststellen van de kwaliteit van het slib wordt gewerkt conform de NVN 5720. Bij steeds meer (grootschalige) waterbodemonderzoeken wordt het onderzoek NVN 5720 gecombineerd met een asbestonderzoek conform de NTA 5727. Dit om in een vroeg stadium de te treffen veiligheidsmaatregelen en afvoerkosten te bepalen. 

Hoeveelheidsbepaling

Indien de baggerspecie moet worden afgevoerd, is de hoeveelheid van belang. Daarom wordt het kwaliteitsonderzoek vaak gecombineerd met een onderzoek naar de hoeveelheid baggerspecie. De hoeveelheid baggerspecie wordt bepaald met behulp van peilingen in dwarsraaien over de watergang. Aan de hand hiervan worden dwarsprofielen getekend van de aanwezige sliblaag. Op basis van de hoeveelheden en de kwaliteit kan een goede raming worden gegeven van de verwachte kosten.

Besluit Bodemkwaliteit

Als baggerspecie in depot wordt gebracht, kan kwaliteitsverbetering optreden. Om op voorhand een indicatie te kunnen geven over de verwachte hergebruiksmogelijkheden van de gerijpte baggerspecie, toetst Wareco de analyseresultaten aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit. Door tijdens de uitvoering reeds met de hergebruiksmogelijkheden rekening te houden, kan een aanzienlijke kostenbesparing worden verkregen.

Kaderrichtlijn Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden doelstellingen geformuleerd om tot een goede chemische en ecologische toestand van watersystemen te komen. Hierbij is de kwaliteit van de waterbodem van groot belang. Wareco kan voor de waterbeheerder kwaliteitsonderzoek van de baggerspecie doen en een baggerplan opstellen.                  

Baggerplan

Hierin worden de kwaliteitsklasse, de hergebruiksmogelijkheden en de bijbehorende hoeveelheden weergegeven. In zo'n baggerplan worden de jaarlijkse baggerkosten begroot en wordt een prioriteitenlijst opgesteld. Op basis van de verwachte jaarlijkse kosten kan bijvoorbeeld worden nagegaan of het aanleggen van een eigen (tijdelijk) doorgangsdepot financiële voordelen biedt.

Baggerdepot

Op basis van de verwachte kwaliteit en hoeveelheden wordt door ons een inrichtingsplan voor een (doorgangs)depot opgesteld. In een depot kan gekozen worden voor compartimenten om in te spelen op de verwachte hergebruiksmogelijkheden van de baggerspecie na rijping. Ook het ontwerpen van IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) behoort tot de mogelijkheden.

Begeleiding bij de uitvoering

Wij stellen baggerplannen en RAW-baggerbestekken op en kunnen de aanbesteding en de benodigde vergunningen in het kader van de Waterwet verzorgen. Ook directievoering en milieukundige begeleiding van baggerprojecten behoren tot de werkzaamheden. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00