Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. A. de Keizer 020 750 46 00
Mail Annemarie de Keizer

Bodemonderzoek rioolwaterzuivering Texel

Voorafgaand aan de sloop van de rioolwater-zuivering op Texel wilde het hoogheemraad-schap Hollands Noorderkwartier inzicht in de bodemkwaliteit. Wij hebben bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in het sloopbestek.

Sloop oude waterzuivering

Omdat op Texel een nieuwe rioolwaterzuivering wordt gerealiseerd is de oude waterzuivering aan de Evertsekoog niet meer nodig en kan worden gesloopt. Bij de sloop worden ook de ondergrondse delen van de zuivering verwijderd. Onze opdrachtgever, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wilde voorafgaand aan de sloop inzicht in de bodemkwaliteit zodat deze gegevens in het sloopbestek opgenomen konden worden.

Vooronderzoek

We hebben een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Bij het vooronderzoek is gekeken naar het historische en het huidige gebruik op het terrein en de sloopplannen. Ook is gekeken naar de al bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Bij het vooronderzoek zijn een paar locaties op het terrein naar voren gekomen waar door het gebruik (zoals opslagcontainers en een werkplaats) een groter risico aanwezig was op bodemverontreiniging.

Verkennend onderzoek

Bij het verkennend bodemonderzoek is aan deze locaties extra aandacht besteed door de strategische plaatsing van de boringen en peilbuizen en aanpassing van het analysepakket. De te slopen ondergrondse delen van de installatie lagen dieper dan de gebruikelijke onderzoeksdiepte. Ook hier is bij de uitvoering van het verkennend onderzoek rekening gehouden.

Sloopbestek

De resultaten van het bodemonderzoek zijn opgenomen in het sloopbestek. Hierdoor kunnen de sloopaannemers al in de voorbereidingsfase rekening houden met de veiligheidsmaatregelen voor de werknemers en de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende grond. Door de bodemkwaliteit in de voorbereidingdfase mee te nemen kunnen stagnatie en onverwachtte kosten in de uitvoering worden voorkomen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Annemarie de Keizer Contact

Mail Annemarie de Keizer  020 750 46 00