Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Algemeen gebruikte analysepakketten

1. NEN-pakket grond (vanaf 1 juli 2008):

 • droge stof en ontsluiting;
 • negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • polychloorbifenylen (PCB's), som PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 10 componenten (VROM);
 • minerale olie;
 • AS3000 voorbehandeling;
 • organische stof en lutum

2. ARVO-pakket grond (vanaf 1 juli 2008):

 • droge stof en ontsluiting;
 • negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • polychloorbifenylen (PCB's), som PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 10 componenten (VROM);
 • minerale olie;
 • chloride;
 • AS3000 voorbehandeling;
 • organische stof en lutum.

3. NEN-pakket grondwater (vanaf 1 juli 2008):

 • negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • vluchtige aromatische verbindingen (BTEXSN);
 • vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK);
 • minerale olie;
 • AS3000 voorbehandeling.

4. ARVO-pakket grondwater (vanaf 1 juli 2008):

 • tien zware metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • vluchtige aromatische verbindingen (BTEXN);
 • vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK);
 • minerale olie;
 • AS3000 voorbehandeling.

5. Standaardpakket AP04(vanaf 1 juli 2008):

 • voorbehandeling volgens NEN 5730 en NEN 7312;
 • negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • polychloorbifenylen (PCB's), som PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 10 componenten (VROM);
 • minerale olie;
 • organische stof- en lutumgehalte;
 • zuurgraad;
 • droge stof. 

6.Standaardpakket "waterbodem regionaal" (vanaf 1 juli 2008):

 • droge stof en ontsluiting;
 • negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink);
 • polychloorbifenylen (PCB's), som PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 10 componenten (VROM);
 • minerale olie;
 • organische stof en lutum.

7. Asbest in materiaal

 • asbestsoort;
 • gebondenheid;
 • % asbest;
 • gewicht .

8. Asbest in grond met behulp van optische microscopie

Grond wordt gezeefd en per fractie (7 fracties) wordt het volgende bepaald:

 • asbestsoort;
 • gebondenheid;
 • gehalte aan asbest (kg/mg d.s.).

9. Asbest in grond met behulp van SEM

Aanvullend wordt aan optische microscopie met elektronenmicroscoop het asbest in de fractie < 500 µm bepaald.
Wareco laat de analyses verrichten door een geaccrediteerd laboratorium.


INFORMATIE OVER DE GEANALYSEERDE STOFFEN

1. Zware metalen

Zware metalen zijn een groep metalen die overeenkomende chemisch-fysische eigenschappen bezitten. Zij hebben een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes en organische stof. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu.

De afgifte vindt daar onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Tot de bedrijfsactiviteiten, die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken, worden onder andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen, metaalbewerkingsindustrie, lompen- en oude-metalenhandels etc.

2. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

PAK's of PCK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) of PCA's (polycyclische aromaten) zijn teer- en pekachtige stoffen die vrij kunnen komen bij verbranding van hout, aardolie, kolen, etc.

PAK's kunnen ook vrijkomen door uitloging van gecreosoteerd hout of door uitstoot van uitlaatgassen.

PAK's, met uitzondering van naftaleen, zijn vaste stoffen en lossen slecht in water op. De groep bevat een aantal carcinogene stoffen zoals benzo(a)pyreen, benzo(a)anthraceen, chryseen en fenanthreen.

3. Vluchtige aromatische verbindingen (BTEXN)

Aromatische verbindingen zijn in het algemeen oplosmiddelen die de stof benzeen omvatten en een aantal daarvan afgeleide verbindingen zoals tolueen, xyleen en ethylbenzeen. Deze verbindingen zijn ook meestal in olieproducten aanwezig. De verbindingen zijn redelijk oplosbaar in water en hechten zich slecht aan de bodem.

De aromaten zijn mobiel in de bodem, zowel via het grondwater als in gasvorm. Permeatie van kunststof drinkwaterleidingen is mogelijk, evenals beïnvloeding van de kwaliteit van de lucht in kruipruimten.

4. Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK)

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zijn gechloreerde oplosmiddelen. Het gaat hierbij vaak om:

 • tri (trichlooretheen);
 • per (tetrachlooretheen);
 • tetra (tetrachloormethaan);
 • chloroform (trichloormethaan).

Deze oplosmiddelen worden veel voor industriële doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie, rubber- en kunststofindustrie, bij grafische bedrijven en vooral in de reinigings- en ontsmettingsindustrie (waaronder chemische wasserijen). Ook in het huishouden worden deze middelen gebruikt.

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zijn mobiel en kunnen in kunststof drinkwaterleidingen doordringen. Ook kan de kwaliteit van de lucht in kruipruimten beïnvloed worden.

5. Minerale olie

Verontreiniging van het grondwater en de bodem met minerale olie kan door vrijwel alle vormen van bedrijfsactiviteit veroorzaakt worden, omdat veel bedrijven gebruik maken van huisbrandolie, motorolie, diesel e.d., of dit in het verleden deden. Ook particulieren maken of maakten voor verwarmingsdoeleinden gebruik van olie.

In stedelijk gebied zijn de vele olieopslagtanks de voornaamste bron van bodemverontreiniging, ten gevolge van lekkage van de tanks, morsen en lekken bij de vulpunten, maar ook door lekkage van leidingen tussen de tanks en de ketels etc. Afhankelijk van het type olie zal een groter deel van de oliebestanddelen als een drijflaag op en/of in het grondwater aanwezig zijn, of juist aan de grond adsorberen. Olie is in principe een mobiele verontreiniging.

6. Organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB)

Organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) zijn persistente verontreinigingen, met als eigenschappen slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk (en dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Onder OCB's vallen onder andere de componenten:
DDT's, DRINS, HCH-verbindingen, heptachloorepoxide, alfa-endosulfan, pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, hexachloorethaan, hexachloorbutadieen.

7. Polychloorbifenylen (PCB)

PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk (en dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen.

Verspreiding van persistente verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op gewassen, de bodem en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens stapeling op in met name dierlijk vetweefsel.

PCB's zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1930 tot 1980. PCB's werd gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in producten als verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sinds 1985 is de verkoop en het gebruik van PCB's in Nederland verboden.

8. Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze worden onderverdeeld in twee groepen:

Amfibolen, met als belangrijkste soorten:

 • crocidoliet of blauw asbest;
 • amosiet of bruin asbest;
 • overige soorten:
 • crocidoliet, actinoliet, anthofyliet, tremoliet.

Serpentijnen, met één soort:

 •  chrysotiel of wit asbest.

Asbestvezels kunnen verwerkt zijn tot losgebonden asbest (spuitasbest, asbestkarton, asbestkoord) of tot hechtgebonden asbest zoals asbestbeton, remmaterialen, dakbedekking etc. Vanwege gunstige eigenschappen als hittebestendigheid, slijtvastheid, isolerend vermogen en omdat het een goedkoop materiaal is, werd asbest met name in de huizen- en scheepsbouw gebruikt.

Asbest is vanaf 1920 gebruikt, maar sinds de Tweede Wereldoorlog op grote schaal toegepast. Niet-hechtgebonden asbest wordt vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast. Sinds 1993 is beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest bijna verboden.

Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn: golfplaten dakbedekking op schuren, onderlaag van vinyl-vloerbedekking, plantenbakken, vensterbanken, spuitlagen, isolatiemateriaal, afscheidingswanden en plafonds.

9. Zuurgraad en geleidbaarheid

Een zuurgraad (pH) van 7 is neutraal; pH <7 is zuur en een pH >7 is basisch. Voor grondwater geldt een waarde voor de pH van 7 ± 1. Als het grondwater zuur is, bevindt een deel van de zware metalen, indien aanwezig, zich meer in het grondwater dan wanneer het grondwater neutraal of basisch is en de metalen dientengevolge meer aan de vaste bodemdelen zijn gebonden.

De geleidbaarheid (EC) van water is een indicatie van de totale hoeveelheid aan ionen van opgeloste zouten in het bodemwater. Regenwater heeft een EC van circa 0-50 uS per cm en zeewater van circa 52.000 uS per cm. Voor normaal grondwater ligt de EC tussen 80 en 10.000 uS per cm.