Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Marco van Dijk 06 124 321 31
Mail Marco van Dijk

Funderingsonderzoek voor particulieren

Funderingsonderzoek geeft u duidelijkheid over het functioneren van uw fundering. Bij veel woningen in Nederland is sprake van enige scheefstand en schade. Of dit nadelige effecten heeft, hangt vaak af van de wijze waarop een pand is gefundeerd en de staat van die fundering.

Het uitvoeren van funderingsonderzoek kan op verschillende manieren. Wij hebben de expertise in huis om dit voor u te doen. Onze adviseurs beoordelen dagelijks funderingen van diverse soorten woningen en gebouwen in Nederland.

Wanneer funderingsonderzoek?

Er zijn verschillende redenen om meer te willen weten over de staat van uw fundering:

  • Aan- of verkoop van de woning
  • Zorgen over klemmende ramen/deuren of scheurvorming in muren/gevels
  • Ingrijpende verbouw of uitbreiding met een extra verdieping
  • Splitsen in appartementsrechten 

Niet alleen individuele woningeigenaren maar ook verenigingen van eigenaren (VVE) hebben hier mee te maken.

Visuele beoordeling

Bij aan- en verkoopsituaties is er vaak geen tijd voor een uitgebreid onderzoek of wil de verkopende partij hier niet aan meewerken. In die situaties adviseren wij een visuele beoordeling door een adviseur te laten uitvoeren. Hij beoordeelt ter plaatse de met  het oog waarneembare schade en scheefstand.

U krijgt daarmee op hoofdlijnen inzicht in de mate waarin er sprake is van risico’s met betrekking tot het huidige en toekomstige functioneren van de fundering.

Meer onderzoek meer zekerheid

Om meer zekerheid te verkrijgen over de staat van uw fundering is in de regel meer onderzoek noodzakelijk, zoals:

  • Archiefonderzoek
  • Metingen van de scheefstanden
  • Gedetailleerde inventarisatie van schade 

Soms geeft dit onderzoek voldoende inzicht om zekere uitspraken over de kwaliteit van de fundering te kunnen doen. Vaak blijkt echter het uitvoeren van een ontgraving en inspectie van de fundering noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken. 

Bij houten paalfunderingen speelt bij de beoordeling de huidige kwaliteit van het funderingshout en de grondwaterstand een grote rol. Vaak eist Bouwtoezicht funderingsonderzoek als u een splitsingsvergunning wilt aanvragen of een ingrijpende verbouwing in een bestaand pand wilt realiseren.

Investeren noodzakelijk?

Om te bepalen of u in de toekomst moet investeren in uw fundering dient u de kwaliteit van de fundering te kennen. Met de uitkomsten van het funderingsonderzoek kunnen wij een uitspraak doen of u op termijn rekening moet houden met investeringen in de fundering.

Soms zijn nu al maatregelen mogelijk (bijvoorbeeld met grondwaterbeheer) waardoor de noodzaak tot funderingsherstel in de toekomst kan worden voorkomen. Ook hierover kunnen wij u adviseren. 

Wareco staat voor kwaliteit

Wij doen al meer dan 35 jaar onderzoek naar de kwaliteit en beheer van bestaande funderingen. Mede op initiatief van Wareco is de branchevereniging ‘Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen’ (F3O) opgericht en is er een “Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen” tot stand gekomen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marco van Dijk Contact

 06 124 321 31