Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Maurits Tillema 020 750 46 00
Mail Maurits Tillema

Funderingsonderzoek

Wij doen funderingsonderzoek om de kwaliteit van bestaande fundering te bepalen. Er zijn tal van redenen dit te doen. Bijvoorbeeld voor verbouwingen, renovaties of herontwikkeling van gebouwen, maar ook voor de aan- en verkoop daarvan. Op gebiedsniveau kan een gemeente een inventarisatie van een woonwijk vragen, voor een waterschap is de funderingskwaliteit van belang bij peilbesluiten.

Funderingsonderzoek is maatwerk. De schaal van het onderzoek legt specifieke eisen op aan de inrichting ervan. Voor funderingsonderzoek is een breed palet aan onderzoeksmethodieken beschikbaar, variërend van een eenvoudige gevelschouw tot funderingsontgravingen met proefbelastingen. Of het nu om grootschalig onderzoek gaat of een particulier pand, per onderzoeksvraag wordt door ons vooraf de meest toegesneden mix van onderzoeksonderdelen samengesteld. Al onze onderzoeksvoorstellen voldoen aan de richtlijnen zoals die door SBR/CUR/F3O zijn opgesteld. 

Onderstaand is de beschrijving van een aantal mogelijke onderzoeksonderdelen opgenomen:

Archiefonderzoek

In de gemeentelijke archieven wordt gezocht naar gegevens met betrekking tot de fundering. De gegevens worden bestudeerd en relevante funderingsdetails worden in de rapportage opgenomen. Mogelijk zijn bij de gemeente gegevens over zakkings­metingen, grondwaterstanden en bodemgesteldheid beschikbaar. Indien beschikbaar worden deze gegevens bij het onderzoek betrokken.

Gevelinspectie

Bij een gevelinspectie wordt de gevel van het pand bekeken op schade, veroorzaakt door funderingsgebreken.

Vaak maakt een pand onderdeel uit van een grotere bouwkundige eenheid die bestaat uit een aantal aan elkaar gebouwde panden. Deze panden hebben dan vaak een gezamenlijke fundering. Bekeken wordt dan ook of in de andere gevels gebreken aanwezig zijn welke verband houden met het functioneren van de fundering.

Lintvoegwaterpassing

De lintvoegmeting is een scheefstandmeting aan de gevel. Bij deze meting wordt een horizontale voeg van het metselwerk op een aantal plaatsen ingemeten met een waterpasinstrument (horizontale lijn). Deze meting geeft een beeld van de relatieve vervormingen in de gevel en daarmee een beeld van de tot nu toe geleverde prestatie van de fundering.

Inpandige inspectie

Bij een inpandige inspectie wordt het pand aan de binnenzijde geïnspecteerd, waarbij met name signalen die duiden op een verminderd functioneren van de fundering worden geïnventariseerd. De inspectie wordt zowel op de begane grond (inclusief kelders en souterrains) en de hoger gelegen bouwlagen uitgevoerd. Constructieve wijzigingen in het pand met gevolgen voor de belastingafdracht naar de fundering worden gerapporteerd.

Vloerveldwaterpassing

Bij een vloerveldwaterpassing wordt een naar verwachting bij de bouw horizontaal aangelegd vloerveld, op een aantal plaatsen langs de funderingslijnen en balkopleggingen, ingemeten met een waterpastoestel. De metingen geven een beeld van de relatieve verticale verplaatsingen van een origineel vloerveld en daarmee van de bouwmuren. In de regel wordt een vloerveldwaterpassing op de eerste of een hoger gelegen verdieping uitgevoerd.

Nauwkeurigheidswaterpassing

Actuele zakkingen van een pand kunnen worden vastgesteld door aan het pand meetboutjes te plaatsen welke door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing zeer nauwkeurig worden ingemeten ten opzichte van een vast punt in de omgeving. De meting wordt na een half jaar of een jaar en zo nodig gedurende een nog langere periode herhaald. Zakkingen kunnen met deze methode worden waargenomen voordat belangrijke schade aan het casco ontstaat.

Funderingsinspectie

Afhankelijk van het doel van het onderzoek en de eisen wordt een funderingsinspectie omschreven. Dan wordt ten behoeve van een funderingsinspectie de fundering tot circa 0,5 meter beneden het bovenste funderingshout ontgraven. Bij de inspectie worden minimaal drie palen, dan wel paaljukken, zichtbaar gemaakt. De aangetroffen situatie wordt beschreven, gefotografeerd en ingemeten conform de F3O richtlijn "Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen".

De houtkwaliteit wordt vastgesteld door gebruikmaking van een specifiek voor dit doel ontwikkelde meter. Met deze hardheidsmeter wordt bij iedere meting een stalen pen met stompe punt met een zelfde kracht in de paal gedreven. De indrukking wordt afgelezen in millimeters. Met deze werkmethode wordt een objectieve kwaliteitsbeoordeling mogelijk waardoor de resultaten zowel onderling vergelijkbaar als vergelijkbaar met ervaringen elders zijn.

Van palen en vaak ook van gezaagd hout worden houtmonsters genomen welke bewaard worden onder geconditioneerde omstandigheden. Afhankelijk van de mate van aantasting wordt eveneens een boorkernmonster van de paal genomen.

Laboratoriumonderzoek

Bij de funderingsinspectie wordt besloten waarvan, en met welke methode, houtmonsters worden genomen. Vaak wordt een representatieve steekproef van de houtmonsters aan een houtanatomisch laboratorium ter analyse aangeboden. In het laboratorium wordt door microscopisch onderzoek de houtsoort bepaald. Indien van toepassing wordt tevens een aantastingsbeeld vastgesteld. Blijkt voor het beoordelen van de fundering nader onderzoek naar de houtkwaliteit van belang dan worden boorkernmonsters in het laboratorium geanalyseerd op primaire aantasters en schadebeeld. In voorkomende gevallen kan ook een voorspelling worden gedaan over de voortgang van aantasting.

Draagkrachtberekeningen

Voor de beoordeling van de fundering wordt berekend welke belasting momenteel op de palen aanwezig is. Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van archieftekeningen van de constructie. Met inzicht in de paalbelasting worden de houtconstructie en de paalschacht getoetst aan de vigerende bouwwetgeving.

Voor het uitvoeren een grondmechanische draagkrachtberekening van een paal is het noodzakelijk inzicht in de draagkracht van de diepere bodemlagen te hebben. Vaak is een sondering in de directe nabijheid van het pand noodzakelijk. Paalberekeningen worden door Wareco uitgevoerd met behulp van speciale rekenprogrammatuur.

Op basis van berekende belastingen en grondmechanisch draagvermogen kan een veiligheidsanalyse worden opgesteld.

Proefbelastingen

In bijzondere situaties kan het noodzakelijk zijn de feitelijke draagkracht van een paal vast te stellen. Dit kan gedaan worden door middel van het uitvoeren van een zogenaamde proefbelasting. Hierbij wordt een deel van de paal verwijderd en een drukvijzel tussen de paal en de constructie aangebracht. Stapsgewijs wordt de belasting op de paal door middel van vijzeldruk opgevoerd, tot het moment waarop een doorgaande zakking optreedt.

Rapportage

De opbouw van de rapportage is natuurlijk afhankelijk van de onderzoeksopzet. Over de uitgevoerde onderzoeksitems wordt kort en helder gerapporteerd. De analyse wordt beargumenteerd opgezet, waarna heldere conclusies worden getrokken. De rapportage van een funderingsonderzoek zal in de regel één of meerdere van de onderstaande elementen omvatten:

  • Beoordeling op basis van de gevelinspecties;
  • Beoordeling lintvoegwaterpassing;
  • Beoordeling vloerveldwaterpassing;
  • Beoordeling inpandige inspectie;
  • Op schaal 1:20 uitgetekend funderingsdetail;
  • Overzicht van de meetresultaten van de funderingsinspectie;
  • Foto's van het funderingsdetail;laboratoriumresultaten houtonderzoek;
  • Beoordeling aantastingsgraad en kwalificatie toestand onderzochte palen;
  • Draagkrachtanalyse;beoordeling van het funderingskwaliteit;
  • Kopie van relevante archieftekeningen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maurits Tillema Contact

Mail Maurits Tillema  020 750 46 00