Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Maurits Tillema 020 750 46 00
Mail Maurits Tillema

Specifieke adviesgebieden

Het vakgebied van schade en risico’s van bestaande funderingen en ondergrondse constructies is divers. Onderstaand een opsomming van specifieke adviesgebieden.

 

Inventarisatie scheefstand en scheurvorming

Een inventarisatie van scheefstand en scheurvorming levert informatie op over de mate waarin deze gebreken aanwezig zijn. Geanalyseerd wordt of deze gebreken verband kunnen houden met het functioneren van de fundering.

Beoordeling fundering en casco

De kwaliteit van de fundering en het casco kan aan de hand van een aantal, in overleg met de opdrachtgever vast te stellen, criteria worden beoordeeld. Door toetsing van de verzamelde gegevens aan de criteria kan bijvoorbeeld de afweging van sloop of behoud worden gemaakt. Tevens kan hierbij de restantlevensduur worden aangegeven.

Onderzoek naar het grondwaterniveau

Als verwacht wordt dat bij een woningblok sprake is van een te lage grondwaterstand, kunnen we peilbuizen plaatsen rond het woningblok en kan, door het periodiek meten van de grondwaterstand, worden vastgesteld of droogstand van het bovenste funderingshout optreedt. Bij deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de expertise binnen onze vakgroep Water.

Opstellen schadeverwachting bij droogstand

Aan de hand van de aangetroffen kwaliteit van het funderingsmateriaal en de droogstand kan worden aangegeven in hoeverre op korte of langere termijn schade te verwachten is die kan leiden tot (aanvullende) verzakkingen en scheurvorming.

Splitsingsvergunning in Amsterdam

Veel panden in Amsterdam bestaan uit meerdere woningen. Als de eigenaar over wil gaan tot splitsing in meerdere appartementsrechten, is daarvoor vaak een splitsingsvergunning van het betreffende Stadsdeel vereist.

Bij de aanvraag voor de splitsingsvergunning moet in het algemeen worden aangetoond dat de fundering aan "Kwaliteitsklasse II" voldoet. Concreet betekent dit dat de fundering binnen 25 jaar geen voorzieningen behoeft. Om de kwaliteitsklasse van het pand te bepalen is in de regel funderingsonderzoek noodzakelijk.

De eisen die gesteld worden aan het uit te voeren onderzoek variëren per Stadsdeel en soms ook per woningtype. Over het algemeen moeten altijd een archiefonderzoek, een visuele inspectie van het casco, een vloerveldwaterpassing en een lintvoegwaterpassing worden uitgevoerd.

Het opvragen van gegevens bij de Dienst Wonen met betrekking tot in de het woningblok aanwezige meetbouten, die inzicht geven in het zakkingsgedrag van een woningblok, kan door ons snel worden verzorgd.

Afhankelijk van de resultaten wordt meestal in overleg met Bouw- en Woningtoezicht van het Stadsdeel bepaald of er ook een gat gegraven moet worden om de fundering visueel te inspecteren en of berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van alle benodigde onderzoeksonderdelen van funderingsonderzoek voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning. Daardoor zijn wij in staat op doelmatige wijze dit type onderzoek te verrichten.

Beoordelen funderingsschade in Amsterdam

Veel panden in Amsterdam staan scheef en/of hebben scheuren. Dit kan duiden op gebreken aan de fundering.

Vaak is de omvang en de ernst van het probleem niet duidelijk. Een gespecialiseerde adviseur kan langskomen om de ernst van de situatie te beoordelen en zonodig te adviseren met betrekking tot een mogelijke aanpak.

De adviseur zal zich ter plaatse een beeld vormen van de relatie tussen de waarneembare scheefstand en scheurvorming en het functioneren van de fundering. Op basis van de uitgevoerde beoordeling wordt geadviseerd inzake de aanpak van de problematiek.

Funderingsonderzoek in aan- en verkoopsituaties

In aan- en verkoopsituaties kan besloten worden tot funderingsonderzoek. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een inventarisatie van de scheefstand en de scheurvorming.

De aanpak van het onderzoek wordt mede bepaald door de tijdsdruk die in aan- en verkoopsituaties vaak aanwezig is.

Bij de beoordeling speelt de geografische ligging van het pand een rol omdat de kans op funderings­schade ten gevolge van droogstand en/of bacteriële aantasting verschilt per gebied.

Funderingsonderzoek ten behoeve van de verbouw van een pand

In de regel zal voorafgaand aan een ingrijpende verbouwing een funderingsonderzoek plaatsvinden.

Door dit onderzoek kan worden vastgesteld in hoeverre belastingwijzigingen bij de huidige funderingskwaliteit verantwoord zijn.

Bij verbouwplannen wordt vaak door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente of het Stadsdeel aangegeven of en in hoeverre funderingsonderzoek noodzakelijk is.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maurits Tillema Contact

Mail Maurits Tillema  020 750 46 00