Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. S. Geurts van Kessel 020 750 46 00
Mail Stan Geurts van Kessel

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het waterschap zorgt voor droge voeten. Dat kan een complexe taak zijn. Zeker in de bebouwde omgeving, waar het watersysteem veel verschillende infrastructuren en functies doorkruist.

Wij kennen het stedelijk watersysteem tot in detail. Van grondwater en oppervlaktewater tot waterafvoerende verharding en riolering. En we begrijpen de invloed van bijvoorbeeld het peilbeheer op het grondwater.

We ondersteunen waterschappen met onze expertise in bodem-, water- en bebouwingsvraagstukken zoals bij:

  • Herstel van een beekdal in de bebouwde omgeving
  • Invloed van peilveranderingen op de bebouwde omgeving
  • Risico’s van vernattingsmaatregelen op bebouwing, bomen en infrastructuur
  • Situaties met verdroging, bodemdaling en paalrot of juist met grondwateroverlast
  • Klimaatbestendige nieuwbouw en planontwikkeling
  • Invloed van drainage- en infiltratieleidingen op het watersysteem
  • Effecten (monitoring en modellering) van grondwateronttrekkingen