Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. M. Klein Overmeen 0570 660910
Mail Maaike Klein Overmeen

De Klimaatboom

De klimaatboom is het antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad. Met één oplossing beperken we hittestress en langdurige droogte enerzijds, en wateroverlast anderzijds. 

Stadsbomen en hitte

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling. Bomen in de stad hebben het zwaar. Er is vaak beperkte ondergrondse ruimte voor de wortels, de grond is verdicht en door toenemende verharding bereikt weinig regenwater de wortels. Omdat er onvoldoende water beschikbaar is, verdampen en verkoelen de bomen minder en staan de bomen 's zomers te droog. Juist op hete dagen zou er voldoende water moeten zijn voor de bomen om te verdampen!

Berging regenwater en koeling

In de stad is veel verhard oppervlak. Regenwater voert af via de riolering. Het rioolstelsel is nauwelijks berekend op de zwaardere regenbuien, die volgens het KNMI de komende jaren steeds vaker gaan voorkomen. Er is dus een toenemend risico op wateroverlast. Meer berging van regenwater is een deel van de oplossing. 

Met toepassing van de klimaatboom wordt regenwater op de plaats waar het valt, gebufferd. Met infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd. Via speciaal capillair bomenzand is het water beschikbaar voor de wortels van de boom en kan het door bomen worden gebruikt voor verdampen en dus koeling. 

Regulering grondwaterpeil 

De bergingsvoorziening onder de verharding werkt, samen met de infiltratieleidingen bij de bomen, ook als een drainagesysteem. Door het instellen van een maximaal grondwaterpeil wordt het teveel aan grondwater afgevoerd en wordt afsterven van wortels tegen gegaan. Bomen krijgen hierdoor een goede start in het voorjaar!

Een ander effect van deze grondwaterregulering is dat het grondwater minder daalt. Dit verkleint de kans op schade aan oudere en historische bebouwing door het droogvallen van houten paalfunderingen. Zo levert de klimaatboom ook een duurzame bijdrage aan een historisch, groen stadscentrum.

Wareco en Pius Floris: samenwerking tussen grijs, blauw en groen 

Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in het stedelijk water en het grondwaterpeilbeheer. Bij Pius Floris zitten de boomdeskundigen. Samen hebben we de klimaatboom ontwikkeld. Water, riolering en groen werken zo op een slimme manier samen. 

Mogelijkheden van de klimaatboom 

Met een quick-scan brengen we de mogelijkheden van de klimaatboom in beeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de inrichtingswensen en worden de watervraag en het wateraanbod op elkaar afgestemd. De volgende vragen worden beantwoord: 

  1. Hoeveel regenwater moet worden geborgen om wateroverlast te voorkomen?
  2. Hoeveel verharding kan worden afgekoppeld en hoeveel ondergrondse ruimte is er beschikbaar?
  3. Welke bomen en hoeveel bomen zijn gewenst?
  4. Welke inrichtingswensen zijn er ten aanzien van de verharding en de bomen?
  5. Hoe is de bodemopbouw en hoe zijn de huidige fluctuaties in de grondwaterstand?

Tevens bepalen we de globale aanlegkosten en vergelijken die met die voor traditionele oplossingen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike Klein Overmeen Contact

Mail Maaike Klein Overmeen  0570 660910