Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Meetnetoptimalisatie Gemeente Bergen

De gemeente Bergen gebruikt al meerdere jaren een meetnet. Door projecten is het meetnet de laatste jaren gegroeid. De vraag is of het noodzakelijk is dat alle peilbuizen blijvend worden gemonitord.

Ook is de vraag hoe de meetdata het beste kunnen  worden verzameld, opgeslagen, gevalideerd en ontsloten.

Aanleiding en inventarisatie

We hebben voor de gemeente Bergen een meetnetoptimalisatie uitgevoerd. Aanleiding daarvoor was de groei van het meetnet en de ontwikkeling van nieuwe methodes voor het meten van grondwaterstanden, maar ook voor het opslaan, valideren en ontsluiten van de data.

De meetnetoptimalisatie is gefaseerd uitgevoerd. Als eerste stap is een inventarisatie uitgevoerd van alle bestaande en actieve meetpunten: ook die van andere partijen zoals Staatsbosbeheer en het drinkwaterbedrijf PWN. Daarbij is eveneens opgevraagd of en waar de partijen in de toekomst peilbuizen gaan plaatsen, bijvoorbeeld in het kader van vernatting van de duinen.

Meetnetoptimalisatie

Daarna zijn we begonnen met de optimalisatie. Het meetnetdoel is gedefinieerd en de huidige grondwaterreeksen en het bodem- en watersysteem zijn geanalyseerd. Middels tijdreeksanalyse is beoordeeld bij welke peilbuizen (clusters) een vergelijkbare dynamiek wordt gemeten.

Vervolgens is beoordeeld in welke gebieden de grondwaterstand zich gemakkelijk laat voorspellen (vooral in homogene gebieden) en waar het grondwatersysteem complexer is en dus meer peilbuizen nodig zijn. Hier hebben we een (in eerste instantie globaal) grondwatermodel voor ontwikkeld. Daarna zijn gebieden aangewezen met een verhoogd risico op grondwateroverlast, hier zijn eveneens meer peilbuizen nodig.

De stappen zijn in samenhang geanalyseerd waaruit een gewenste meetnetdichtheid is voortgekomen. Als laatste stap zijn de (innovatieve) mogelijkheden voor dataverzameling, opslag, validatie en ontsluiten beschreven. De meetnetoptimalisatie resulteert in meer en kwalitatief beter inzicht in de grondwaterstanden voor een zo laag mogelijke prijs.

Verdere uitwerking tot systeemkaarten

Als vervolgstap kan het grondwatermodel verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd basismodel. Daarmee kan de grondwaterstand in de gemeente dekkend (geïnterpoleerd) in beeld worden gebracht. Als de geïnterpoleerde grondwaterstanden worden vergeleken met de maaiveldhoogtes (AHN), wordt een dekkende ontwateringskaart verkregen.

Dit is een belangrijke basis om tot een systeemkaart voor stedelijk grond- en hemelwaterbeheer te komen: een kaart die weergeeft waar drainage nodig is en waar afstromend hemelwater in de bodem kan worden gebracht. Een dergelijke systeemkaart gaat de gemeente gebruiken om als voorbereiding op rioolvervanging een systeemkeuze te maken ten aanzien van hemelwaterafvoer en riolering.


Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00