Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Aandacht voor grondwaterrisico’s in Haarlem

20-06-2017

De gemeente Haarlem werkt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw aan grondwaterbeheer door het aanleggen van drainage, bij rioolvervanging in wijken met hoge grondwaterstanden. Wij helpen de gemeente een stap verder door risicogestuurd grondwaterbeheer uit te werken.

Bijzonder aan onze aanpak is dat we relevante gegevens hebben vertaald naar risico’s op wijkniveau zodat aandachtsgebieden konden worden bepaald.  

Vooronderzoek

In het najaar van 2016 hebben we een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de risico’s op grondwateroverlast en –onderlast per wijk in Haarlem.

Voor grondwateroverlast is gekeken naar de ontwateringsdiepte in natte perioden (hoe ver komt het grondwater onder maaiveld?), de ouderdom van de bebouwing (hoe gevoelig is de bebouwing voor hoge grondwaterstanden?) en klachten. Doordat er een gedetailleerd gekalibreerd grondwatermodel is opgesteld kon de ontwateringsdiepte per straat worden bepaald, rekening houdend met klimaatverandering.

Voor elke wijk hebben we een risicoscore bepaald op basis van de ontwateringsdiepte en ouderdom van bebouwing, die de kans op grondwateroverlast aangeeft.

Voor grondwateronderlast is het potentiële schadebedrag door droogstand van houten paalfunderingen groot. Hiervoor hebben we gekeken naar:

  • gebieden waar houten paalfunderingen voorkomen
  • de bekende niveaus van het bovenste funderingshout
  • de grondwaterstand in een droge periode

Hiervoor is een grondwatermodel gebruikt met resultaten op straatniveau voor een droge periode waarbij weer rekening werd gehouden met klimaatverandering. Voor de wijken waar houten paalfunderingen voorkomen is een risicoscore bepaald op basis van de afstand tussen de grondwaterstand in een droge periode en het bekende bovenste funderingshout.

Met behulp van de risicoscore’s zijn aandachtsgebieden voor grondwater bepaald. De risicoscores helpen de gemeente om prioritering aan te brengen bij de aanpak van grondwateroverlast en -onderlast.

Vervolgonderzoek in pilotwijken

Om te kunnen adviseren over passende maatregelen per wijk en om na te gaan of de vooraf bepaalde risicoscore in de praktijk klopt, voeren we in 2017 in twee wijken nader onderzoek uit.

In de wijken Kleverpark en Bosch en Vaart voeren we enquêtes uit. Op straatniveau bekijken we:

  • waar overlast/onderlast optreedt
  • hoe de onderhoudstoestand van aanwezige drainage is
  • welke maatregelen geschikt zijn.

Bij grondwateronderlast kijken we of een reeds aanwezig drainagesysteem ook als infiltratiesysteem kan worden toegepast. De wijkraden worden intensief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Voor de overige wijken met risico’s bepalen we daarna hoe het vervolgonderzoek eruit zal zien.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00