Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Dennis Kuijk 020 750 46 00
Mail Dennis Kuijk

Regulering grondwater binnenstad Delft

24-04-2018

In de binnenstad van Delft wordt op een aantal locaties grondwateroverlast ervaren. Om deze overlast aan te pakken, en de binnenstad op het gebied van grondwater direct klimaatbestendig te maken, hebben we voor de gemeente Delft een drainagesysteem ontworpen en ondersteunen we de gemeente bij de voorbereiding van de aanleg.

Voorkomen van een te lage grondwaterstand

Het peilverschil tussen het oppervlaktewater en de vloerpeilen in delen van de binnenstad, is klein. Daarom voorziet het drainageontwerp in een aantal pompen om het grondwater in beperkte mate te verlagen.

Bij de afstemming met het hoogheemraadschap was het tegengaan van zettingen door een te lage grondwaterstand, een belangrijk aandachtspunt.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Werken in een historische binnenstad zoals die van Delft brengt veel uitdagingen met zich mee. Zo is de ruimte beperkt en zijn de oude panden gevoelig voor schade. Om schade aan de panden te voorkomen, stellen we bemalingsadviezen op en monitoren we de werkzaamheden. Ook voeren we ter voorbereiding verkennende milieukundige bodemonderzoeken uit. 

Afbouwen grondwateronttrekking

Naast de aanpak van de huidige grondwateroverlast is bij het ontwerp van de drainage ook al rekening gehouden met te verwachten effecten van de afbouw van de grondwateronttrekking Delft Noord (de voormalige DSM fabriek). Deze afbouw vindt gefaseerd en over een langere termijn, plaats.

Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het stopzetten van de grondwateronttrekking Delft Noord. Op basis van de verzamelde gegevens is ingeschat waar drainage wenselijk en/of noodzakelijk is.

Projectteam

Het is niet mogelijk om de hele binnenstad in één keer te voorzien van drainage, daarom wordt het systeem in circa tien jaar gefaseerd aangelegd.

In overleg met de gemeente is een projectteam samengesteld om alle werkzaamheden voor te bereiden. In dit team zit Wareco, de rioolbeheerder, wegbeheerder en procesmanager van de gemeente Delft en ook vertegenwoordigers van de nutsbedrijven Evides en Stevin. Zo kunnen werkzaamheden van deze partijen gecombineerd worden.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Dennis Kuijk Contact

Mail Dennis Kuijk  020 750 46 00