Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Stephan de Bruin 0570 66 09 10
mail Stephan de Bruin

Buitenruimte Agniesebuurt: naar een hoger niveau

08-10-2018

De Agniesebuurt in Rotterdam is exemplarisch voor specifieke problemen waar veel steden in West-Nederland mee kampen: bodemdaling, lekke riolen, verzakte straten, tuinen en woningen. Het leidt tot onder andere regen- en grondwateroverlast in souterrains, kelders en laaggelegen binnentuinen én droogstand van houten paalfunderingen. Dit maakt dat de opgave om de fysieke leefomgeving duurzaam en klimaatadaptief in te richten, urgent is. De gemeente wil de riolering vervangen om de kunstmatig lage grondwaterstanden en droogstand van paalfunderingen te beperken.

Wareco draagt met een onafhankelijk (technisch) voorzitter van de ‘Expertisetafel’ (de ‘supervisor’) bij aan dit project. Deze opdracht past goed bij Wareco omdat het een onafhankelijke rol betreft waarbij projectervaring, technische kennis van stedelijk water en gebouwen en intensieve samenwerking met bewoners bij elkaar komen. Dit vergroot de kwaliteit van de besluitvorming en de uiteindelijke ontwerpen.

Omdat het een complexe, meervoudige opgave betreft, loopt er nu een integraal, gezamenlijk gebiedsproces. Via het platform ‘Wijkcommunity Agniesebuurt’ werken gemeente, hoogheemraadschap, woningcorporatie en een bewonersvertegenwoordiging samen aan een plan voor de buitenruimte. Bewoners worden op deze wijze actief betrokken bij de afweging en beoordeling van de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden en bij de uiteindelijke besluitvorming ervan. Doel van de aanpak is een buurt waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Dit vereist een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte én private percelen. Via een ‘Expertisetafel’ wordt een breed gedragen advies over de omgang met vuil-, hemel,- en grondwater aan de Wijkcommunity gegeven.

Aan de expertisetafel is veel specifieke (gebieds)kennis en ervaring aanwezig. Bijvoorbeeld van funderingen, geohydrologie, waterhuishouding, riolering en klimaatadaptatie. De tafel  bepaalt welke onderzoeken noodzakelijk zijn, brengt oplossingen in beeld en toetst deze aan criteria. De inbreng van partijen en de (integrale) afweging van belangen is met dit transparant proces geborgd.

De combinatie van meerdere partijen met verschillende belangen, het beperken van droogstand van funderingshout én rekening houden met kelders, kruipruimtes en laaggelegen binnentuinen, rechtvaardigt een zorgvuldige belangenafweging. Een uitdagende combinatie waarbij Wareco onderscheidende meerwaarde kan bieden.

 

Nieuwsgierig geworden? Zie: https://www.aanpakagniesebuurt.nl/

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Stephan de Bruin Contact

mail Stephan de Bruin  0570 66 09 10