Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Deltaprogramma 2018: integrale aanpak voorkomt klimaatfouten

19-09-2017

Vandaag, op Prinsjesdag, wordt het Deltaprogramma gepresenteerd. Nieuw in het programma van 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De hoofdthema’s hierin zijn  wateroverlast, droogte en hittestress. Het plan moet overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen laten werken om de urgente en complexe klimaatuitdaging integraal aan te pakken.

Klimaatstresstest

Klimaatadaptatie is actueler dan ooit en steeds meer gemeenten willen weten welke uitdagingen er in het verschiet liggen. Een klimaatstresstest geeft inzicht in deze uitdagingen. 

Bij de uitvoering van zo'n stresstest  ligt de focus vaak op wateroverlast door overstromingen en hevige regen of op hittestress. De Deltacommissie heeft terecht opgemerkt dat thema’s die te maken hebben met het grondwatersysteem vaak onderbelicht worden. Denk hierbij aan schade en overlast door hoge of lage grondwaterstanden.

Integrale aanpak belangrijk

Juist de gevolgen van lage grondwaterstanden in stedelijk gebied, zoals paalrot, bodemdaling en droogtestress bij groen, zijn de grootste schadeposten. Wij pleiten dan ook voor een integrale aanpak waarbij het grondwater wordt meegenomen. 

Klimaatfouten voorkomen

Een veel genomen maatregel om overvloedige neerslag te bergen, is infiltratie in de ondergrond. Hierbij wordt nog wel eens vergeten om te kijken naar gevoeligheid van bebouwing en groen voor hogere grondwaterstanden. Onbedoeld kan hierdoor grondwateroverlast ontstaan. Tegelijkertijd kan een hogere grondwaterstand elders juist wenselijk zijn omdat dit funderingen beschermt en bodemdaling beperkt.

Door het grondwatersysteem en effecten op bodem en funderingen mee te nemen in onze klimaatscan, benutten we kansen, vinden we integrale oplossingen en voorkomen we klimaatfouten.

Klaar voor de toekomst

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee. Met een complete en integrale klimaatscan worden deze uitdagingen slim aangepakt en kansen benut.

Maak ook uw stad of dorp klaar voor de toekomst en vraag vrijblijvend meer informatie op over onze stresstest en hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van een klimaatbestendige omgeving.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00