Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Koppeling rioolstelsel 10 gemeenten aan regionaal watersysteem

In het kader van de Optimalisatie Afvalwatersysteem voor de zuiveringskringen Harnaschpolder en Houtrust stelt Wareco een regionaal model op voor het afvalwatersysteem. In dit regionale model koppelen wij de rioleringssystemen van de 10 inliggende gemeenten aan het oppervlaktewatersysteem van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op deze manier modelleren wij de klimaateffecten ten aanzien van wateroverlast integraal. Het integraal model bouwen wij met Infoworks en Tygron.

Winnende team

De 10 gemeenten en het hoogheemraadschap hebben gezamenlijk een uitvraag op de markt gezet. We zijn trots dat ons team het vertrouwen heeft gekregen om deze uitdagende en innovatieve modelstudie uit te mogen voeren. Wareco werkt hierbij samen met Aveco de Bondt. Daarnaast worden zij ondersteund door de adviseurs van Roelofs en Tygron. De kwaliteitsborging van het model is belegd bij Deltares. Met dit integrale team is alle kennis en ervaring aanwezig om het integrale model binnen de planning te realiseren en online te presenteren.

2D1D rioolmodellen

Voor de 10 gemeenten bouwen wij voor het stedelijk gebied in Infoworks een 2D1D-rioolmodel. Met dit model bepalen wij de overstortdebieten en -volumes per overstort. Deze overstortgegevens zijn input voor ons Tygronmodel, waarmee wij het buitenstedelijke gebied modelleren. In Tygron berekenen wij met een maaiveldmodel de effecten van de neerslag op het landelijk gebied en het effect van de overstorten op de oppervlaktewaterpeilen.

Via meerdere iteraties optimaliseren wij het Infoworks- en Tygronmodel, waarbij wij het oppervlaktewaterpeil en de riooloverstorten op elkaar afstemmen. Met deze geoptimaliseerde modellen bepalen wij de kwetsbare gebieden en gebouwen. Beide modellen voegen wij samen tot één integraal model.

Figuur 1 Voorbeeld 3D-weergave water op straat stedelijk gebied in Tygron

Figuur 2 Voorbeeld 3D-weergave water op maaiveld landelijk gebied in Tygron

Unieke koppeling en omvang

Uniek aan dit project zijn

1.           De koppeling tussen rioolmodellen van meerdere gemeenten en het oppervlaktewater.

Door het beste van de twee werelden, Infoworks en Tygron, aan elkaar te koppelen ontstaat een unieke uitwisseling van gegevens tussen de riolering en het oppervlaktewater. Hierdoor maken wij inzichtelijk wat de effecten zijn van de piekafvoer in stedelijk gebied (riolering) ten opzicht van de piekafvoer in het landelijk gebied (oppervlaktewater). Het op deze schaal uitvoeren van een modellering waarbij wij de effecten van de riolering en het oppervlaktewater integraal beschouwen is nog niet eerder uitgevoerd in Nederland.

2.           De omvang van het projectgebied.

Wij brengen voor 10 gemeenten de effecten van wateroverlast in beeld voor zowel het stedelijk als landelijk gebied. Ook de effecten tussen de gemeentelijke rioolstelsel, afgestemd op het verbindende oppervlaktewater, brengen wij in beeld.

Interesse in de aanpak? 

Benieuwd of deze aanpak op kleinere schaal voor u interessant is, neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00