Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Onderzoek naar gevolgen peilverlaging op bebouwing

14-02-2017

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wil in de polders Spengen, Portengen en Kortrijk het waterpeil verlagen. Dit kan schade veroorzaken aan bebouwing in de polders. Wij onderzoeken met gestandaardiseerd bebouwingsonderzoek de gevolgen van de peilverlaging op de bebouwing.

Gevoeligheid funderingen

Met het bebouwingsonderzoek gaan we na of de fundering van de bebouwing gevoelig is voor peilverlaging. Daarnaast stellen we vast bij welke mate van peilverlaging risico’s optreden. Het hoogheemraadschap wil de resultaten gebruiken in haar peilbesluit. Ook kunnen de resultaten een onderbouwing vormen voor een financiële tegemoetkoming aan eigenaren voor verwachte nadelige effecten.

Deelonderzoeken

Het onderzoek betreft vele honderden gebouwen, die in enkele maanden moeten worden onderzocht. In het onderzoek wordt per gebouw een serie deelonderzoeken uitgevoerd, dit zijn:

  • archiefonderzoek,
  • interview met eigenaren/bewoners,
  • visuele beoordeling door een expert,
  • advies voor funderingsinspectie
  • funderingsinspectie (indien nodig)
  • eind beoordeling

Online data inzien

Voor dergelijk onderzoek gebruiken wij een gestandaardiseerde onderzoeksopzet en een online-dataomgeving. Hierbij worden de  gegevens uit de  deelonderzoeken via vaste formats direct uit het veld naar de database geladen.

De eigenaren ontvangen een inlogcode waarmee de eigen gegevens bekeken kunnen worden. Op deze manier kan het grote aantal deelonderzoeken binnen de vereiste doorlooptijd met een grote mate van transparantie worden uitgevoerd.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00