Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Grondwatermeetnet als basis voor beleid

We zijn al jarenlang grondwaterpartner van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Sinds 2007 beheren wij met WarecoWaterData (WWD) het grondwatermeetnet (ca 90 peilbuizen) van de gemeente. Hiermee wordt efficiënt invulling te geven aan de zorgplicht grondwater. Daarnaast voeren wij regelmatig grondwateronderzoeken uit.

Meetgegevens grondwater

De gemeente is op dit moment bezig met het vaststellen van een nieuw water- en rioleringsplan. De online ontsluiting van alle meetgegevens op de WWD-portal en de verschillende mogelijkheden om informatie uit die gegevens te halen, biedt de gemeente de middelen om invulling te geven aan het aspect grondwater binnen het nieuwe plan. De inwoners van Leidschendam-Voorburg konden hierover hun licht opsteken tijdens een informatieavond van de gemeente waar wij het onderdeel ?grondwater? hebben toegelicht.

Streefbeelden

Wij ondersteunen de gemeente ook met het opstellen van streefbeelden voor het grondwater in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Er wordt een indeling in deelgebieden gemaakt om uiting te geven aan het diverse karakter ten aanzien van overlastervaring bij inwoners, bodemopbouw, bebouwing en hoogteligging binnen de gemeente.

Voor elk deelgebied wordt een streefbeeld van de gewenste grondwatersituatie verwoord dat aansluit bij de lokale situatie en de beleving van bewoners.

De komende jaren zal het grondwatermeetnet, dat binnen de nieuwe planperiode van het water- en rioleringsplan haar 10-jarig bestaan zal vieren, zich verder kunnen bewijzen door het nieuw omschreven beleid te toetsen, te evalueren en mogelijk zelfs te optimaliseren. Bovendien leveren de meetreeksen inzichten die het waterloket kunnen ondersteunen en de basis kunnen zijn voor eventueel noodzakelijke maatregelen. 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958