Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Gedetailleerde modellen berekenen watervraag van ondergrond bij droogte

Gebieden krijgen vaak een stempel ‘kwetsbaar voor droogte’, maar een concreet handelingsperspectief ontbreekt. Actief grondwaterpeilbeheer is één van de mogelijkheden. Modellen berekenen wat het effect en de watervraag zijn

Hulp bij het beperken van de gevolgen van droogte

Met de aanhoudende droge zomers is het thema droogte urgent. Onderwerpen als bodemdaling en schade aan gebouwen, infra en groen komen elk jaar terug. Wij helpen gemeenten en waterschappen te bepalen waar de kwetsbaarheden met betrekking tot droogte liggen, maar vooral ook wat oplossingen of maatregelen zijn om gevolgen van droogte te beperken. Onze gedetailleerde stedelijk grondwatermodellen zijn hiervoor een handig hulpmiddel.

Hiermee hebben we bijvoorbeeld berekend dat grofweg 0,4 à 1 mm/dag water nodig is in wijken op slappe stedelijke bodems om de grondwaterstand in droge zomerperiodes op peil te houden.

Hoe kan een grondwatermodel helpen?

In een grondwatermodel combineren we gedetailleerde informatie over de heterogene bodem (natuurlijk, ophogingen, dempingen), groen, bebouwing en wegen samen met neerslag- en verdampingsgegevens en onze lokale kennis tot een specialistische rekenmodel. Uiteraard gevoed met de nodige praktijkkennis en gestaafd aan feitelijke metingen. Hiermee voorspellen we op straatniveau grondwaterstanden of grondwaterstromingen. Ook op plekken waar geen peilbuizen staan. Dit model gebruiken we vervolgens om ingrepen in de ondergrond te ontwerpen en de effecten te berekenen.

Met betrekking tot droogte is Actief Grondwaterpeilbeheer (AGWP), waarbij het systeem draineert bij te hoge grondwaterstanden en infiltreert bij te lage grondwaterstanden, op veel plekken een effectieve manier om uitzakkende grondwaterstanden te voorkomen. En dus de effecten van droogte te beperken. Maar hoeveel water is nodig om de grondwaterstand op peil te houden en is deze watervraag realistisch? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden, omdat in afgelopen droge zomers is gebleken dat de beschikbaarheid van zoetwater kleiner kan zijn dan de watervraag.

Met behulp van onze grondwatermodellen berekenen wij op wijk, gemeentelijk- of regionaal niveau wat de watervraag is bij het grootschalig toepassen van AGWP. Met deze resultaten gaan we met het waterschap in gesprek om te kijken of deze watervraag realistisch is en of de hoeveelheid water geleverd kan worden via het oppervlaktewatersysteem. Hierin nemen we ook mee wat de gevolgen van deze nieuwe watervraag op het oppervlaktewatersysteem en of deze watervraag opgevangen kan worden door het creëren van meer berging in het (grond)watersysteem. Bijvoorbeeld door inzet van de diepere ondergrond, om zo dichterbij een gesloten waterkringloop te komen.

Samen met gemeenten en waterschappen creëren we hiermee realistische maatregelen om de effecten van de aanhoudende droge zomers te beperken.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00