Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwaterpeilbeheer voorkomt funderingsschade

In de oude stadswijk van Schiedam-Oost bevinden zich veel houten paalfunderingen die onder de grondwaterstand moeten staan om goed te kunnen blijven functioneren. In de wijk worden echter steeds lagere grondwaterstanden gemeten. Hierdoor ontstaat een reëel risico op funderingsschade.

Actief grondwaterpeilbeheer

De gemeente heeft bij een reeds geplande herinrichting van enkele straten, de kans aangegrepen om gelijktijdig funderingsschade bij woningen te bestrijden. Onder de weg wordt een leidingsysteem aangelegd dat actief grondwaterpeilbeheer mogelijk maakt. Hiermee wordt ook geanticipeerd op klimaatverandering. Schade door te lage grondwaterstanden (grondwateronderlast) is de grootste kostenpost bij de verandering van ons klimaat, groter dan grondwateroverlast.

Opdracht Wareco

Onze opdracht was het onderzoeken van de problematiek, het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse, het opstellen van een ontwerp, het begeleiden van de aanbesteding en ondersteuning bieden bij de communicatie met de wijkbewoners.

Voorkomen beter dan ‘genezen’

Funderingsschade treedt sluipend en onopgemerkt op. Bewoners realiseren zich vaak niet welk risico zij lopen, terwijl funderingsherstel zeer kostbaar is.

De kosten van actief grondwaterpeilbeheer zijn veel lager dan de mogelijke schadepost (funderingsherstel) voor particuliere woningeigenaren. Omdat de weg toch opengebroken werd, besloot de gemeente grondwatermaatregelen mee te laten lopen met het werk. Er wordt een drainage-infiltratiesysteem aangelegd in de openbare weg.

Inregelen grondwaterstand

Het systeem wordt momenteel aanbesteed en wordt komende jaren gefaseerd aangelegd. De grondwaterstand onder de weg wordt dan stap voor stap verhoogd tot boven het funderingshout. Het grondwater mag ook niet teveel stijgen omdat daarmee wateroverlast kan ontstaan in verzakte, laaggelegen tuinen. De grondwaterstand wordt daarom, met behulp van monitoring, ingeregeld.

De gemeente Schiedam helpt de bewoners zo, via grondwaterpeilbeheer in de openbare ruimte, om een goede paalfundering te behouden. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00