Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Guy Henckens 06 825 011 74
sr. specialist stedelijk water

Hemelwaterstresstesten: casus Rhenen

Inleiding

Van oudsher werd er bij berekeningen aan de stedelijke afwatering alleen gekeken naar maatgevende situaties waarbij de riolering net niet overbelast mocht worden. Mede door de klimaatverandering is er echter steeds meer interesse in de vraag wat er gebeurt als het nog harder gaat regenen. Zó hard dat het gehele stelsel voor de hemelwaterafvoer, inclusief stroming door de straten, overbelast raakt: een hemelwaterstresstest.

De gemeente Rhenen vroeg Wareco en Aveco de Bondt om een klimaatanalyse uit te voeren en digitaal te ontsluiten voor bewonersbijeenkomsten en naderhand om in te zetten in de communicatie intern en extern.

Het proces

Bij het uitvoeren van een klimaatstresstest moet er aandacht zijn voor de plek van de stresstest binnen de reguliere processen van de opdrachtgever, maar ook binnen de dynamiek van de organisatie van de opdrachtgever. Vaak is er meer nodig dan een technische berekening alleen. Wareco heeft verschillende adviseurs met kennis van het leiden van (verander)processen en intensieve en vernieuwende werksessies.

Voor Rhenen zijn er klimaatdialogen georganiseerd waarbij per kern de inwoners zijn meegenomen in de berekende en ervaren problemen rondom hemelwateroverlast, hitte en droogte. Naast om te  informeren zijn deze sessies ook gebruikt om samen met de bewoners te brainstormen over mogelijke oplossingen en verbeteringen. 

Het visualiseren

Klimaatstresstesten bevatten een grote hoeveelheid data. Vaak is het nodig om verschillende onderdelen van deze data te combineren om informatie te genereren. Het werkt daarom goed om de data te ontsluiten op websites waar de gebruiker naar gelieven data snel kan opvragen of zelf kan aangeven welke datalagen aan moeten staan. Er zijn legio voorbeelden zoals www.klimaateffectatlas.nl. Het nadeel van deze websites is vaak dat er óf door onbekende structuren heen gescrold moet worden om bij de juiste kaart uit te komen, of dat er geen begeleidende tekst beschikbaar is.

De gemeente Rhenen had een website nodig om te communiceren met de bewoners. Dit stelt enkele eisen aan de website:

  • De gebruikte berekeningen moeten voldoen aan de laatste stand der techniek;
  • Teksten moeten voor iedereen leesbaar zijn;
  • De structuur van de website moet overzichtelijk zijn; mensen moeten snel kunnen vinden wat ze zoeken.

Het resultaat is te vinden op www.klimaatanalyserhenen.nl

Als het gaat om de berekeningen van de wateroverlast komen de resultaten uit een integrale berekening met Infoworks ICM. Oppervlaktewater, riolering en maaiveld zijn opgenomen binnen één berekening. De structuur van de website en de teksten zijn beide getoetst bij niet-technici, waarna er nog flink aan moest worden geschaafd. Maar het resultaat staat en functioneert naar alle tevredenheid.

Sandra Reuling van de gemeente Rhenen: “www.klimaatanalyserhenen.nl wordt inmiddels intensief gebruikt en toegepast. Bevordert het ruimtelijk adaptatief werken!”

Ons aanbod

Wareco heeft een passie voor water én voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. klimaatstresstesten passen precies in dat plaatje. Zeker gezien het belang van zowel boven- als ondergrond  bij berekeningen en oplossingen. Wilt u meer informatie over klimaatstresstesten dan kunt u contact opnemen met Guy Henckens, vakgroepleider stedelijk water en riolering.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Guy Henckens Contact

sr. specialist stedelijk water  06 825 011 74