Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur dr. Lieselotte Tolk 06-10914315
Mail Lieselotte Tolk

Het funderingspook ontmaskerd

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Als gevolg hiervan daalt de grondwaterstand, verdroogt de bodem en treedt er zakking op in veen- en kleilagen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor gebouwen op oudere funderingen en kan tot kostbare schade leiden. In veel gebieden is het echter nog niet duidelijk wat de funderingsproblematiek precies inhoudt en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Met onze decennia lange ervaring op het gebied van funderingen én grondwater helpen wij om dit probleem af te bakenen, behapbaar te maken, om de knelpunten in beeld te brengen en om mogelijke oplossingen/maatregelen te bedenken. Steeds vaker blijkt na detailstudies dat de funderingsrisico’s heel anders zijn dan op voorhand gedacht op basis van globale analyses.

De funderingssituatie in kaart

Door de funderingssituatie in kaart te brengen kunnen gemeenten en waterschappen beter invulling geven aan de grondwaterzorgplicht en peilbeheer, betere randvoorwaarden meegeven om schade bij kwetsbare panden te voorkomen tijdens werkzaamheden, werk-met-werk maken en actuele knelpunten gericht aanpakken. Ook voor woningbouwverenigingen kunnen wij gericht de funderingssituatie en kwetsbaarheden van hun bezit in beeld brengen, zodat zij betere investeringsbeslissingen kunnen maken. Voor aannemers en ontwikkelaars brengen wij de funderingsrisico’s voor belendingen tastbaar in beeld, ten behoeve van een voorspelbare uitvoering.

Trechteren van aandachtslocaties

Dit doen wij door stapsgewijs de funderingssituatie in kaart te brengen. Eerst identificeren wij op basis van bouwjaren en grondwater karakteristieken mogelijke kwetsbare locaties. Vervolgens brengen wij met een archief onderzoek de funderingssituatie gedetailleerd in beeld en kunnen wij op basis hiervan hotspots selecteren. Bij deze hotspots kunnen wij met een ontgraving de staat van funderingen verder onderzoeken en kunnen wij op basis hiervan eventuele maatregelen ontwerpen.

Invulling aan de grondwaterzorgplicht

De gemeente is vanuit de grondwaterzorgplicht verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken mits dit doelmatig is en voor zover er geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de provincie. Voor grondwateroverlast geven gemeente hier vaak al invulling aan in hun gemeentelijk beleid. De gemeente is daarnaast ook verantwoordelijk voor lage grondwaterstanden op openbaar terrein. Aandacht hiervoor is alleen noodzakelijk in het geval er kwetsbare functies aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld kwetsbare panden welke op houten palen of zettingsgevoelige lagen gefundeerd zijn waardoor bodemzetting kan op treden en panden mogelijk mee kunnen zakken. Wij brengen in kaart welke panden op houten palen zijn gefundeerd (al dan niet op betonopzetters) of op staal (zonder palen direct op de bodem gefundeerd). Daardoor heeft de gemeente beeld vanuit de funderingen hoe het grondwater goed te beheren en goed invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht.

Aanpakken van actuele hotspots

Onze ervaring bij het in kaart brengen van de funderingen voor een gemeente is dat er vaak een beperkt aantal actuele knelpunten/hotspots uitkomen waar het funderingshout mogelijk al droogstaat. We ondersteunen de gemeente om in dit gedetailleerd in beeld te brengen en maatregelen te ontwerpen om deze problemen aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van drainage-infiltratiesystemen. Er wordt dan ook gekeken of dit meekan worden genomen in andere werkzaamheden zoals rioolwerkzaamheden of dat het naar voren moet worden getrokken vanwege de urgentie van het probleem.

Regie op kwetsbaarheden bij werkzaamheden

Verder brengen we ook in beeld waar panden zijn gefundeerd op staal op zettingsgevoelige bodemlagen. We zien vaak dat dit in huidige situatie in evenwicht is, echter tijdens werkzaamheden zou dit evenwicht mogelijk kunnen worden verstoord. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om dit als duidelijk aandachtspunt tijdens werkzaamheden mee te geven. Op basis van een funderingskaart is duidelijk in welke gebieden deze aandacht noodzakelijk is. Zo kan de gemeente gericht hierop regie voeren en er voor zorgen dat het aandacht krijgt waar het nodig is.

Klimaatmaatregelen

Verder brengen wij ook klimaatknelpunten in beeld en stellen we vast waar in de toekomst funderingsproblematiek kan gaan optreden (door bijvoorbeeld dalende grondwaterstanden bij droogte). Door dit nu inzichtelijk te maken, kunnen eventuele maatregelen worden meegenomen bij geplande werkzaamheden en kan zo werk-met-werk worden gemaakt.

Het funderingsspook ontmaskerd

Kortom, we brengen voor u de funderingssituatie in beeld en brengen het ongrijpbare funderingspook terug naar een behapbaar en concreet handelingsperspectief.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Lieselotte Tolk Contact

 06-10914315