Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Hollandse kuststrook deelt waterkennis

Op initiatief van Maarten Kuiper van Wareco heeft in november 2015 een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de kennisgroep kusthydrologie. Gastheer was de gemeente Noordwijk. Gemeenten, waterschappen en drinkwatermaatschappijen langs de Hollandse kust hebben hun kennis en ervaringen gedeeld.      

Thema van deze eerste bijeenkomst was het effect van kustverbreding op de grondwaterstanden in de duinen en binnenduinrand.

Waterproblematiek Noordwijk aan Zee

Anne Wietse Boer (Wareco) nam de groep namens de gemeente Noordwijk mee in de waterproblematiek te Noordwijk aan Zee. Hij besprak het proces van de eerste meldingen van wateroverlast in kelders tot een aanstaande beslissing over maatregelen. Aan bod kwamen de omgang met meldingen, het technisch onderzoek van Wareco/Deltares en juridische aspecten. Samen met de groep werden de belangrijkste keuzes en opgedane kennis chronologisch besproken, ter discussie gesteld en aangevuld.

Effecten zandsuppleties nabij Den Haag

Jochem Fritz (Delfland) heeft toegelicht welke effecten de zandsuppleties nabij Den Haag hebben gehad op de grondwaterstand in de omgeving. En wat dat betekent voor het (binnen)duingebied met drinkwateronttrekkingen, bebouwing en natuur.  

Vervolgbijeenkomst

Op verzoek volgt een tweede bijeenkomst in april 2016; dit keer over de effecten van klimaatverandering voor grondwater en water-op-straat in hellende gebieden in de binnenduinrand en strandwalgebieden. Gastheer is gemeente Bergen.

We hebben veel geleerd van de aanwezigen en sprekers en kijken daarom uit naar de tweede bijeenkomst!

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00