Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Huidige droogte versterkt bodemdaling

22-06-2017

De eerste helft van 2017 hoort bij de 5% droogste jaren ooit gemeten. Grondwaterstandmetingen van Warecowaterdata laten het hele voorjaar al zeer lage grondwaterstanden zien.

Lage grondwaterstanden kunnen leiden tot versnelde bodemdaling met schade als gevolg. Tientallen gemeenten en duizenden huiseigenaren lopen risico op droogteschade. Door middel van actieve grondwaterregulering kan deze schade worden voorkomen.

Schade (en kosten) door droogte

Een bekend schadevoorbeeld door droogte is de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003. Ook in bebouwd gebied leidt bodemdaling tot schade aan groen, wegen en gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken rioolaansluiting bij woningen, scheuren in gevels en droogtestress bij bomen.

Een tekort aan grondwater in bebouwd gebied levert een enorme kostenpost op. Schattingen gaan uit van tientallen miljarden euro’s in de periode tot 2050.

Schade beperken door grondwaterregulering

Om schade te beperken, moet de grondwaterstand op peil worden houden. Zowel door gemeenten als woningeigenaren.

Wij hebben op meerdere locaties in Nederland succes behaald met een systeem voor grondwaterregulering in de stad. Met zo’n systeem wordt in natte perioden het overschot aan grondwater afgevoerd uit de bodem. In droge perioden wordt via hetzelfde system water aangevoerd en wordt uitdrogen van de bodem voorkomen.  

Onlangs afgerond onderzoek door Wareco, Fugro en Deltares in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, bevestigt dat grondwaterregulering in de stad technisch ingevoerd kan worden en voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk kan zijn.

Achtergrond

Grondwaterstanden stijgen in een normaal jaar tot maart en dalen vervolgens tot eind september. Dit komt door neerslag en verdamping. Dit voorjaar was extra droog. Maar ook tijdens het afgelopen najaar en winter is aanzienlijk minder regen gevallen dan normaal. Hierdoor daalden de grondwaterstanden dit jaar al eerder.

 

 

Uit de Droogtemonitor (20 juni) van Rijkswaterstaat blijkt het volgende: Tot nu toe ontwikkelt het jaar 2017 zich wat neerslag en verdamping betreft tot een zeer droog jaar. Het jaar 2017 behoort ongeveer tot de categorie 5% droogste jaren. Het neerslagtekort is ruim hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Met name de hoge (zand)gronden en Zeeland zijn zeer droog. In de buurlanden en het zuiden van Nederland is het warm tot zeer warm.

Op veel locaties zijn beduidend lagere grondwaterstanden te zien dan gemiddeld. De droge winter van 2016-2017 werkt nog door in de lage grondwaterstanden.

Maarten Kuiper, grondwaterspecialist bij Wareco: "Gedurende de zomer wordt een verdere daling verwacht van de grondwaterstand. Enkele onweersbuien zijn onvoldoende om het grondwatertekort van afgelopen maanden aan te vullen. Actieve grondwaterregulering kan droogteschade beperken." 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00