Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Wareco actief in Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven richting aan hun activiteiten.

Binnen dit platform is Maarten Kuiper namens Wareco samen met Ariane Tuinenburg-Jansen van Rijkswaterstaat expeditieleider van de deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer.

De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer richt zich op het delen van de kennis over actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied. Dit in de context van het (grotere) systeem van water, bodem en ondergrond. In het bijzonder gaat het om kennisdoorwerking van het DPRA onderzoek ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied’ naar én tussen decentrale overheden (voornamelijk gemeenten op slappe bodems).

Het doel van de deelexpedities is het stimuleren en faciliteren van kennisdoorwerking op specifieke onderwerpen, ‘joint fact finding’ en het gezamenlijk identificeren van kennisbehoeftes. In de deelexpedities wordt actief kennis gedeeld en worden kennishouders over de hele keten verbonden. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt er gediscussieerd over handelingsperspectieven en kennisbehoefte en worden stakeholders geactiveerd om in het netwerk samen te werken en van elkaar te leren.

Zo draagt Wareco bij aan meer kennis over het remmen van bodemdaling, vergroten van de ondergrondse bergingsmogelijkheden voor klimaatadaptatie en groenvoorzieningen.  

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00