Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Klimaatbestendig advies bij nieuwbouw Medemblik

12-09-2017

In de gemeente Medemblik is nieuwbouw gepland op de voormalige sportterreinen van voetbalclubs SEW (Nibbixwoud) en DEK (Medemblik). In beide gevallen betreft het locaties met een slecht doorlatende bodemopbouw binnen bestaand stedelijk gebied.

We adviseren de gemeente Medemblik over de klimaatbestendige inrichting van de locaties. Daarnaast geven we advies over het bouw- en woonrijp maken van het DEK-terrein.

Overlast in toekomst voorkomen

Bij het SEW-terrein ontbreekt oppervlaktewater in de directe nabijheid. Dit is een complicerende factor voor de afwatering van verhardingen. Voor het DEK-terrein geldt dat deze locatie dusdanig laag gelegen is, dat maatregelen nodig zijn om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Door in een vroeg stadium na te denken over hoe om te gaan met regen- en grondwater kan overlast in de toekomst worden voorkomen. We voeren voor beide ontwikkellocaties onderzoek uit om de bodemopbouw, grondwaterstanden en infiltratiecapaciteit in beeld te krijgen.

Scenario’s voor inrichting watersysteem

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en het voorlopig stedenbouwkundig plan, onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om het hemelwatersysteem klimaatbestendig in te richten. Dit resulteert in meerdere scenario’s voor de inrichting van de watersystemen die gedurende een werksessie bij de gemeente Medemblik worden besproken en beoordeeld.

Draagvlak creëren

Bij de werksessie zijn meerdere disciplines betrokken zodat de wensen en eisen van verschillende vakgebieden in beeld worden gebracht. Op deze manier creëren we een breed draagvlak voor klimaatbestendig inrichten. De uitkomsten van de workshop worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling en het advies voor de keuze van het watersysteem.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00