Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. M. Klein Overmeen 0570 660910
Mail Maaike Klein Overmeen

Regulier project bouwsteen voor klimaatbestendige buurt

30-11-2017

Een klimaatbestendige inrichting wordt, met de klimaatverandering in het achterhoofd, steeds belangrijker. Een geplande herinrichting, boven- en/of ondergronds, biedt kansen om klimaatbestendigheid direct mee te nemen zonder dat de kosten hiervoor enorm toenemen.

Klimaatbestendige inrichting Molenbuurt in Assen

De gemeente Assen wil bij de renovatie en herinrichting van de Molenbuurt ook direct de klimaatbestendigheid van de buurt meenemen. Wij hebben voor de gemeente de kansen voor een klimaatbestendige inrichting geïnventariseerd en op kaart gezet.

Gebiedskenmerken, kansen en knelpunten

De huidige situatie is in kaart gebracht door te kijken naar de gebiedskenmerken zoals hoogteligging, openbare ruimte, bodemopbouw, oppervlakte- en grondwater, riolering en bebouwing.

Huidige knelpunten in het watersysteem zijn geïnventariseerd in het basis rioleringsplan, met een afstromingskaart en interpretatie van beschikbare grondwaterstanden.

We hebben de kansen geïnventariseerd door de voorgenomen werkzaamheden voor bovengrondse en ondergrondse herinrichting in kaart te brengen. Daarbij zijn ook de plannen van de woningbouwvereniging Actium voor renovatie en nieuwbouw meegenomen.

Klimaatbestendig beeldenboek

Aan de hand van de gebiedskenmerken zijn de best toepasbare, meest effectieve en duurzame maatregelen op kaart gezet. Bij de overzichtelijke kaart hoort een beeldenboek. In dit ‘boek’ zijn voorbeelden van typen maatregelen opgenomen, ingedeeld en gerangschikt op duurzaamheid. Er worden zowel bovengrondse als ondergrondse maatregelen gepresenteerd.


Breed draagvlak creëren 

De kaart, met bijbehorend beeldenboek en voorbeelden, is bij de gemeente in breed perspectief besproken. Naast waterspecialisten van de gemeente waren ook disciplines als civiele techniek, beheer en onderhoud, groen, landschap en de woningbouwvereniging aanwezig. Dit heeft gezorgd voor een verbreding van het draagvlak binnen de gemeente voor een klimaatbestendige inrichting van deze wijk.

Als meerdere disciplines bij het project worden betrokken en als klimaatadaptief inrichten breed wordt gedragen, vergroot dit de kans op realisatie van de maatregelen. 

Een manier om met grote hoeveelheden regenwater om te gaan

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike Klein Overmeen Contact

Mail Maaike Klein Overmeen  0570 660910