Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur A. Jongerius, MSc 06 228 588 95
Mail A. Jongerius, MSc

Het effect van droogte op maaivelddaling

In de zomer van 2018 werden alle droogterecords gebroken. Aan onze metingen zagen we toen al dat de droogte tot bijzonder lage grondwaterstanden leidde. Maar wat was het effect van de droogte op maaivelddaling? In theorie leidt een daling van de grondwaterstand tot een toename van de korrelspanning met zakkingen in slappe klei en veenlagen tot gevolg. Dat betekent dat de maaiveldzakkingen in 2018 groter moeten zijn geweest dan in andere jaren. Onze droogtestresstest in Vlaardingen op basis van InSAR data bevestigt dit.

Maaivelddaling: in Vlaardingen een bekend probleem

Vlaardingen is gebouwd op een slappe ondergrond. Met name in de jongere stadsdelen Holy Noord en Holy Zuid treden hierdoor grote maaiveldzakkingen op (ordegrootte tot 15 mm/jaar). In de oudere stadsdelen Centrum, Vlaardinger Ambacht en Oostwijk is de maaivelddaling daarentegen beperkt (ordegrootte tot 2 mm/jaar). De gemeente heeft op deze verschillen geanticipeerd door de frequentie van groot onderhoud aan wegen (rioleren, ophogen en wegdek vervangen) in Holy Noord en Holy Zuid te verhogen.

Analyse InSAR satellietdata

Als onderdeel van een droogtestresstest hebben wij in samenwerking met Sensar voor de Gemeente Vlaardingen het effect van droogte op het optreden van maaiveldzakkingen onderzocht. Hiervoor hebben wij de gemiddelde maaiveldzakking voor de periode 2015-2019 vergeleken met de gemiddelde maaiveldzakking in de zomers van 2017, 2018 en 2019.

Het resultaat van de vergelijking bevestigde onze hypothese: de droge zomer van 2018 heeft geleid tot aanvullende maaiveldzakking. Deze aanvullende maaiveldzakking kan oplopen tot circa 5 mm bovenop het meerjarig gemiddelde (periode 2015-2019). Opvallend is dat dit effect niet beperkt blijft tot de sterkst zakkende stadsdelen (Holy Noord en Holy Zuid). Ook in stadsdelen Centrum, Vlaardinger Ambacht en Oostwijk zijn in de zomer van 2018 tot 5 mm aan aanvullende maaiveldzakking opgetreden. Sterker nog: juist in deze stadsdelen is de bijdrage van droogte aan de totale maaiveldzakking relatief groot.

Aandacht voor droogte en klimaatverandering

In stedelijk gebied kunnen maaiveldzakkingen leiden tot schade aan kwetsbare bebouwing en ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Droogte versneld het zakkingsproces en vergroot het risico op schade. “In Vlaardingen hadden we de funderingen van de bebouwing en staat van de riolering al goed in beeld. Nu de relatie met droogte en maaivelddaling inzichtelijk is gemaakt, kunnen we onze ambities op het gebied van droogte gaan vaststellen en verankeren in het gemeentelijk beleid.” aldus Roël de Leede beleidsmedewerker water en rioleringen van de gemeente Vlaardingen.

In veel situaties is het wenselijk maatregelen te nemen om daling van de grondwaterstand te voorkomen. Detailonderzoek is dan nodig om de meest geschikte maatregel te bepalen. Bijvoorbeeld toepassing van actief grondwaterpeilbeheer  door de Urban Waterbuffer. De specialisten van Wareco kunnen u helpen om de effecten en risico’s van droogte in beeld te brengen.  

Wat is InSAR?

InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) is een radartechniek waarmee met behulp van satellieten vervormingen van het aardoppervlak worden gemeten. Hierbij wordt de golflengte van het radarsignaal als liniaal gebruikt. Op basis van faseverschillen kunnen vervolgens relatieve hoogteverschillen en zakkingssnelheden worden afgeleid.         

Tot dusver zijn er nog weinig studies uitgevoerd waarbij de effect van droogte en klimaat op maaiveldzakkingen duidelijk in beeld konden worden gebracht. Dit maakt de resultaten van de droogtestresstest op basis van InSAR extra bijzonder.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Alexander Jongerius Contact

 06 228 588 95