Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Onderzoek en maatregelen vanwege vernatting natuurgebied

25-01-2018

De provincie Gelderland wil de vochtige graslanden (blauwgraslanden) in natuurgebied De Bruuk herstellen en uitbreiden in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Hiervoor is een verhoging van de grondwaterstand nodig.

Een hogere grondwaterstand heeft invloed op de aanwezige bebouwing en erven in de omgeving. De provincie wil, samen met de woningeigenaren in de omgeving, vooraf maatregelen treffen om extra vocht- en grondwateroverlast tegen te gaan. Het behoud van zowel de natuurwaarden als de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners vraagt om een zorgvuldig proces.

Nulmeting vochtoverlast

Wij hebben de afgelopen twee maanden de woningen rondom het natuurgebied bezocht om de huidige situatie in tekst en beeld vast te leggen (een nulmeting vochtoverlast). We hebben de woningen, de schuren en erven geïnspecteerd.

Het gaat hierbij om het inventariseren van reeds bestaande vochtproblemen als gevolg van de huidige hoge grondwaterstand. Met ‘keukentafelgesprekken’ hebben we ook de ervaringen van de bewoners meegenomen.

Risicoanalyse

De komende tijd stellen we een risicoanalyse op. Op basis van de uitgevoerde inspecties en de verwachte grondwaterstandstijging bepalen we of en waar er extra vocht- of grondwateroverlast te verwachten is.

Gezamenlijk maatregelen bepalen

In overleg met de provincie en de eigenaren, gaan we vervolgens na welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten van de vernatting, op de bebouwing en de erven, op voorhand tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen bestaan uit bouwkundige aanpassingen of aanpassingen in de ondergrond zoals drainage.

In de tweede helft van 2018, voordat de vernatting plaatsvindt, worden de maatregelen gerealiseerd. Dit doen we in samenwerking met Eelerwoude. Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, vindt de vernatting van het natuurgebied plaats. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00