Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Maatregelencatalogus om grondwateroverlast te voorkomen

25-10-2016

De gemeente Utrecht werkt aan het klimaatbestendiger maken van de bestaande stad. In de oude stad zijn souterrainwoningen aangemerkt als belangrijk aandachtspunt.

Dit type woningen is kwetsbaar voor toenemende natte winters en hogere grondwaterstanden als gevolg van klimaatverandering. Souterrainwoningen zijn ook gevoelig voor andere soorten wateroverlast, bijvoorbeeld door extreme buien. 

Actie door perceeleigenaren

In het openbare terrein brengt de gemeente de voorzieningen zoals hemelwaterafvoer en –berging, op orde. Dit is echter niet voldoende om overlast bij hoog grondwater en extreme buien te voorkomen.

Er zijn aanvullend maatregelen nodig binnen de particuliere percelen om bestand te zijn tegen klimaatverandering. De gemeente Utrecht is, samen met perceeleigenaren, stapsgewijs aan de slag gegaan. De stappen zijn:

  • Inventarisatie van de aard en omvang van water- en vochtoverlast binnen de percelen
  • Destilleren van veel voorkomende knelpunten
  • Bedenken van oplossingen en aanpak
  • Uitvoering en begeleiding van maatregelen

Met het opstellen van een maatwerkadvies voor perceeleigenaren en een catalogus met principemaatregelen, legden we samen met de gemeente Utrecht de basis voor deze aanpak.

De oplossing en aanpak zijn op een praktische manier in beeld gebracht. Inclusief kostenindicatie, mogelijke maatregelen om door bewoners zelf uit te voeren en een verwijzing naar bestaande voorbeelden in de buurt. Hiermee kunnen bewoners, onder begeleiding van de gemeente, werken aan de uitvoering van maatregelen.

Inspiratie voor andere gemeenten

De catalogus met maatregelen verscheen afgelopen zomer en is specifiek toegespitst op de situatie rondom de souterrainwoningen in Utrecht. Het idee van deze aanpak leidde ook direct tot reacties van andere gemeenten. Zo bekijken onder andere Rotterdam en Den Haag hoe zij het idee van zo’n catalogus in hun aanpak van (grond)wateroverlast kunnen opnemen. Dit leidt tot een waardevolle en praktische kennisuitwisseling.

Kennisdocument aanpak grondwateroverlast

Een deel van de principemaatregelen gaat specifiek over de aanpak van grondwateroverlast. We hebben daarin kennis en ervaring samengebracht over zowel grondwater als bouwkunde. Het resultaat is een kennisdocument voor perceeleigenaren waarmee zij zelf de overlastsituatie in hun woning beter kunnen beoordelen. Dit helpt bij het kiezen en eventueel inkopen van effectieve maatregelen.

Hoe brengen we maatwerkadvies uit

Een digitale enquête vormt een belangrijke basis voor een mogelijke aanpak van (grond)wateroverlast. Deze enquête is toegespitst op de locale situatie en onderscheidt de verschillende vormen van water- en vochtoverlast.

Ook overlast op openbaar terrein is er in opgenomen. De enquêteresultaten geven aan gemeente en bewoners een overzicht van de aard en omvang van de ervaren overlast. Hieruit zijn de veel voorkomende wateroverlastsituaties gedestilleerd. Dit is een belangrijk punt voor overeenstemming.

Een volgende stap is het uitvoeren van perceelinspecties. Veelal doen we dat – vanwege de gebiedsomvang - steekproefsgewijs. Tijdens perceelinspecties zoomen we in op kenmerkende situaties van wateroverlast in de wijk.

Ook bekijken we maatregelen die bewoners zelf al hebben genomen. Wat is er gedaan, en wat is effectief? Wat zijn aandachtspunten bij maatregelen die niet altijd effectief blijken? Zijn er risico’s waarbij  bepaalde oplossingen weer een nieuw probleem veroorzaken?

Zo is toegewerkt naar efficiënte en effectieve oplossingsrichtingen. Die kunnen zowel bouwkundig als waterhuishoudkundig van aard zijn.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00