Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marcel Maasbommel 020 750 46 00
Mail Marcel Maasbommel

Meetpunten in drainage toevoegen aan grondwatermeetnet

17-11-2017

In gemeenten liggen vaak kilometers aan drainage- en infiltratieleidingen. Goed ontworpen en goed werkende drainage/infiltratiesystemen zijn vaak de ideale oplossing voor zowel te hoge als te lage grondwaterstanden. Het is belangrijk om te controleren en bij te houden of de drainage in praktijk werkt zoals bedacht.

Controle functioneren drainage

Om te kunnen toetsen of drainage naar behoren functioneert, plaatsen we bij onze onderzoeken vaak een meetpunt in een of meerdere van de drainageputten. Zo kunt u, naast grondwaterstanden, ook de waterstanden in het drainagesysteem in de portal van WarecoWaterData (WWD) raadplegen.

Op overlastlocaties blijkt regelmatig dat de waterstand in de putten afwijkt van het ontworpen instelniveau van de drainage. Dit kan een aanwijzing zijn voor verstoppingen, te weinig lozingspunten of een verkeerd ingesteld drainageniveau.

Ook komt het voor dat het instelniveau wel goed is uitgevoerd, maar dat de drainage toch maar nauwelijks effect heeft op de grondwaterstand. Dit kan onder meer komen door het verstopt raken van de gaatjes in de drainagebuizen. 

Meetgegevens combineren

Door metingen in de drainageputten te combineren met metingen van de grondwaterstanden kan een analyse van de werking van de drainage worden uitgevoerd. Zo kan onderbouwd worden bepaald wanneer onderhoud aan de drainage doelmatig is. Een voorbeeld van onderhoud is het doorspuiten van de drainage. 

Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van de meetgegevens van een peilbuis gecombineerd met een meetpunt in een drainageput. In de figuur is te zien dat de waterstand na het doorspuiten overeenkomt met het instelniveau. Na verloop van tijd neemt de werking van de drainage af en stijgt ook de grondwaterstand.

Onderhoudsmoment kiezen 

Om de werking van drainage eenvoudig in WWD te kunnen volgen, nemen steeds meer gemeenten enkele drainage-meetpunten op in het grondwatermeetnet. Zo hebben ze een instrument om doorspuitmomenten te kiezen en instelniveaus te optimaliseren. Overlast wordt hiermee voorkomen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marcel Maasbommel Contact

Mail Marcel Maasbommel  020 750 46 00