Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Verantwoord beëindigen van Nazorg

Het maken van een onderbouwde en verantwoorde afweging over beëindiging of extensiveren van nazorgmaatregelen bij bodemverontreiniging, zodat financiële middelen ook in de toekomst effectief benut worden. Dat was de missie! 

Gasfabrieksterreinen behoren tot de meest verontreinigde terreinen van Nederland. De meeste zijn inmiddels gesaneerd. Kosteneffectief saneren betekent dat het in sommige gevallen acceptabel is dat er restverontreiniging achterblijft, welke (eeuwig) beheerst moeten worden (nazorg). Het loont de moeite om te onderzoeken of na al die jaren van nazorg, er een verantwoord besluit kan worden genomen tot extensiveren of beëindiging van de nazorg.

Voor Bodemzorg voeren we een dergelijk onderzoek uit. Door actualiserend bodemonderzoek te combineren met grondwatermodellering is ingeschat wat de effecten zijn als de actieve beheersing beëindigd wordt. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de fase van de stopproef. Spannend om te ontdekken of wat we bedacht/gemodelleerd hebben in de praktijk klopt!

Werkwijze

Eerst is er uitgebreid dossieronderzoek uitgevoerd, want van gasfabrieksterreinen zijn vaak lijvige dossiers aanwezig. Op basis van het dossieronderzoek is bepaald waar restverontreiniging te verwachten is. Dit is gecontroleerd met actualiserend bodemonderzoek. 

Met een grondwatermodel is bepaald in hoeverre de verontreiniging gaat verspreiden als gestopt wordt met bemaling via deepwells. Daarbij is tevens vastgesteld of de verontreiniging kwetsbare objecten zoals waterwinningen of kwetsbare natuur kan bedreigen.  

Een model blijft een schematisatie en versimpeling van de werkelijkheid. De voorspelde verspreiding controleren we daarom met een stopproef. De bemaling op de deepwells is (tijdelijk) beëindigd en met een realtime grondwatermonitoringssysteem controleren we hoe de stijghoogten hierop reageren en of de modelmatig voorspelde horizontale en verticale verspreidingsrichting correct is. Met grondwateranalyses controleren we of de verwachtte minimale verspreiding in praktijk klopt.

Wareco

Wareco is specialist op het gebied van bodemverontreiniging en hydrologie en kan u van dienst zijn bij vraagstukken aangaande mobiele grondwaterverontreinigingen. Meer weten wat we voor uw project kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00