Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Nieuwe asbestnormen - goedkoper onderzoek

De NEN heeft de asbestnormen voor bodemonderzoek geactualiseerd (NEN 5707 en NEN 5897). Voor u als opdrachtgever is de belangrijkste wijziging dat bij een asbestonderzoek in grond meestal geen graafmachine meer nodig is. Dat verkleint overlast en scheelt  aanzienlijk in de onderzoekskosten.

Asbestverdachte locatie

Onder de oude norm werd bodemonderzoek met een graafmachine geëist als een terrein 'asbestverdacht' was. Juist over deze kwalificatie verschillen de meningen. Een grondacceptant en de inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) geven een locatie sneller het stempel asbestverdacht dan de ontwikkelaar, aannemer en vergunningsverlener. Er zijn daardoor legio voorbeelden dat een werk is stilgelegd door de handhaver omdat zij de bodem als asbestverdacht beoordeelde en het daarbij behorende asbestonderzoek niet kon worden overlegd.

Verkennend asbestonderzoek (schep en grondboor)

De nieuwe norm voorkomt de subjectieve discussie over de mate van verdachtheid van een locatie. Het verkennend asbestonderzoek legt objectief vast of een locatie verdacht of onverdacht is. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd met een schep en brede boor. Als het gewogen asbestgehalte in dit onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg, is een asbestonderzoek met sleuven niet meer nodig. Wordt dit gehalte overschreden dan moet toch de graafmachine worden ingezet in een nader asbestonderzoek.

Nader asbestonderzoek (graafmachine)

Wanneer bij voorbaat grote zekerheid bestaat dat de bodem met asbest is besmet of wanneer er tijdsdruk is, blijft het graven van sleuven de enige werkwijze  om te bepalen of asbest een probleem is en, zo ja, hoe dit gesaneerd moet worden.

Wat kunnen wij voor u doen

  • Een kosteneffectief verkennend asbestonderzoek waarmee wordt vastgesteld of asbest in de bodem een probleem is voor koop, ontwikkeling, grondverzet en grondafvoer. Het verkennend asbestonderzoek kan door ons worden gecombineerd met een regulier NEN 5740 onderzoek. De extra kosten zijn aanzienlijk lager dan een nader asbestonderzoek en er is geen discussie meer met bevoegd gezag en acceptant.
  • Een pragmatisch nader asbestonderzoek waarmee het asbestgehalte in de bodem wordt bepaald, de te nemen VenG-maatregelen worden vastgesteld en de vrijkomende grond kan worden afgezet.

Op basis van jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de totstandkoming van de asbestnormen kunnen wij u volledig en correct adviseren en begeleiden om aan de geldende regelgeving en normen te voldoen en valkuilen te ontwijken.

Meer informatie

In een artikel in het vakblad Bodem van juni 2015 vind u een volledig overzicht van de veranderingen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00