Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Hoe ontlast je rioolstelsel bij verschillen in maaiveldhoogte?

09-07-2018

In de Bosweistraat - en omgeving - in Bemmel was sprake van regenwateroverlast als gevolg van onvoldoende ruimte voor de afvoer en berging van het regenwater. Bij extreme buien stroomde verdund afvalwater oppervlakkig een aantal laag gelegen woningen binnen. Een probleem waar de gemeente en de bewoners graag een oplossing voor wilden.

De uitdagingen

De betreffende straten liggen in een gebied met maaiveldverschillen, de bodem van rivierklei heeft zeer weinig infiltratiecapaciteit en hoge waterstanden in de Waal kunnen een hoge grondwaterstand veroorzaken. Deze factoren vormden een uitdaging bij het zoeken naar een oplossing.

Plannen om het regenwater af te voeren naar het eerste watervoerende pakket bleken niet uitvoerbaar. Daarnaast was het belangrijk de bestaande grondwaterstanden te handhaven om zettingen te voorkomen, klimaatbestendig te ontwerpen en verhard oppervlak (openbaar terrein en voorzijde van de daken) af te koppelen van het gemengde rioolstelsel.

Vertraagd afvoeren en compartimentering

In overleg met de gemeente is besloten voor een andere wijze van berging en afvoer van het regenwater. Het nieuwe hemelwaterstelsel bestaat uit een waterberging onder de weg, in combinatie met een vertraagde afvoer via een drain naar de riolering. Het stelsel maakt een separate hemelwaterafvoer (HWA)-leiding overbodig. De drainage zorgt ook meteen voor regulering van de grondwaterstand.

Het waterbergende pakket bestaat uit een wegfundering van hardsteen (40% holle ruimte) met daaromheen een filterdoek. Om bij verschil in maaiveldhoogte de capaciteit van de waterberging optimaal te benutten, is een compartimentering aangebracht. Groot voordeel van deze wijze van waterberging is dat hij ook functioneert bij een hoge grondwaterstand.

Nog een voordeel van dit systeem is dat bij het bestraten zowel nieuwe elementverharding kan worden toegepast maar dat ook de oude bestrating kan worden hergebruikt.

Aansluiting met bestaand riool

Het hemelwater van openbaar terrein en afgekoppelde daken, komt via kolken met bezinkunits in het waterbergende pakket en wordt door de drainage afgevoerd.

Op één centraal punt is een overstortput aangebracht naar een bestaand HWA-riool. Zodra dit riool na een stevige bui weer voldoende afvoercapaciteit heeft, wordt het hemelwater van de Bosweistraat en omgeving, afgevoerd.

Rioolstelsel ontlasten

Het systeem biedt de mogelijkheid om in bestaand stedelijk gebied, met verschillen in maaiveldhoogte en een bodem met een lage infiltratiecapaciteit, toch het bestaande rioolstelsel te ontlasten waarbij voldaan wordt aan de trits: vasthouden – bergen – (vertraagd) afvoeren.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00