Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Onttegelen als middel tegen wateroverlast

Het stedelijke gebied in Nederland is voor een groot deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen, gebouwen en betegelde tuinen. Dit is nadelig voor de leefbaarheid in de stad want al die stenen leiden tot:

  • Overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien;
  • De opwarming van de stad: stenen houden de warmte lang vast;
  • Afname van de stadsnatuur. 

Onderzoek naar afstromen regenwater

Youri Kolkman, student aan de Van Hall Larenstein Hogeschool, start in het kader van zijn afstuderen met een onderzoek naar een van die negatieve effecten namelijk: overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien. Hij gaat onderzoeken welke bijdrage onttegelen kan hebben op het verminderen van direct oppervlakkige toestroom van regenwater naar de straat.

Met onttegelen bedoelen we dat verharding op particulier terrein (tuinen) wordt vervangen door groen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met vijf gemeenten vanuit het Platform Water Vallei en Eem, namelijk Woudenberg, Soest, Veenendaal, Scherpenzeel en Baarn. Voor deze gemeenten is gekozen omdat hier het verhard oppervlak van particuliere tuinen al is geïnventariseerd.

Invloed van tuininrichting

Door verharding kan het regenwater in de stad maar slecht wegzakken in de ondergrond. Het regenwater dat op verharde terreinen valt, wordt meestal afgevoerd via het riool. Als het riool de hoeveelheid regenwater niet aan kan, ontstaat er water op straat. Door klimaatverandering en een toename van het verhard oppervlak, zal er vaker wateroverlast op straat voorkomen.

Om dit te voorkomen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Eén van de maatregelen is het onttegelen van particulier terrein. In hoeverre het onttegelen effect heeft op wateroverlast op straat, is nu nog onvoldoende bekend.

Met het onderzoek proberen we te kwantificeren wat het effect is van onttegelen op het reduceren van de directe afstroming van regenwater over het oppervlak naar de straat. Ook onderzoeken we wat kansrijke en beperkende wijk- en perceelkenmerken zijn voor succesvol onttegelen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00