Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Anne Spoor
Mail Anne Spoor

Droogtebestendige nieuwbouw: Verbinden van bebouwing en omliggende ruimte

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw kan op verschillende manieren aan de klimaatbestendigheid worden gewerkt. Hittestress kan binnen worden verminderd door toepassing van (biobased) reflecterende en/of isolerende gevelmaterialen. Ook  het gebruik van groene daken werkt sterk verkoelend. In de openbare ruimte kunnen beschaduwde routes en koele plekken op de meest optimale plekken worden gecreëerd, waardoor alle bewoners/gebruikers gemakkelijk toegang hebben.

Ook droogteproblemen kunnen we voorkomen door in de ontwerpfase goed te kijken naar de ondergrond en de mogelijkheden van de geplande bebouwing in haar omgeving, en die goed op elkaar af te stemmen. Daarbij zoeken we binnen Aveco de Bondt verbinding tussen onze expertises:

- Carla Rongen, Senior adviseur Circulair en Gezond bouwen;
- Lieselotte Tolk, programmamanager stedelijk water en ondergrond;
- Sara Eeman, programmamanager veerkrachtig watersysteem.


Sara: ‘Ontwerp van het te ontwikkelen terrein vraagt aandacht voor het kunnen bergen van piekbuien. Met een gedetailleerd hoogtemodel en een selectie van maatregelen die passen bij het gebied en de wateropgave, zorgen we dat het ontwerp mogelijkheden bevat om water te kunnen sturen naar plaatsen waar het geen schade veroorzaakt. En zoveel mogelijk kan infiltreren in de ondergrond. De natuurlijke infiltratie richting het grondwater zorgt ervoor dat er waar ruimte is zoveel mogelijk wordt vastgehouden voor droge tijden. Natuurlijk past dat niet overal, en zijn er soms extra ingrepen nodig om water tijdelijk te bergen en zo overlast te voorkomen.’

Lieselotte: ‘Met een stapje extra, kan dit water niet alleen tijdelijk worden geborgen, maar ook gebruikt. Voor aanvulling van grondwater of met tijdelijke opslag, te gebruiken in droge perioden. Daarbij komt de urban water buffer in beeld: tijdelijke berging in de ondergrond. ‘ 


Carla: ‘Incourante hoeken van een gebouw, bijvoorbeeld in parkeergarages, kunnen in veel gevallen ook worden gebruikt om hemelwater te bergen zonder dat ze kostbare ruimte in beslag nemen.’ 

Lieselotte: ‘Hiermee kunnen we in droge tijden de omgeving van het gebouw van water voorzien. De hoeveelheden die geborgen kunnen worden in en om bijvoorbeeld een appartementencomplex kunnen grondwaterstandsverlaging sterk beperken. Zeker in gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling of waar gevoelige funderingen in de omgeving liggen een belangrijke functie. ‘ 

Sara: ‘Daarnaast zorgt irrigatie van het omliggend groen ook tijdens langdurige droogte voor een verkoelende werking door een groenvoorziening die niet verdroogt.’  

Carla: ‘De waterberging kan ook binnen de gebouwen een functie krijgen die verdere verlaging van grondwaterstanden vermindert. Het opgevangen hemelwater mag namelijk ingezet worden voor spoeling van toilet/urinoir, voor de aansluiting van de wasmachine en ook voor het sproeien van de tuin. Zo besparen we tot 50% op kostbaar, schaars drinkwater. Voor utiliteitsbouw loopt dit percentage op tot 75%. Door grijs water te zuiveren kunnen we nog een stapje verder te gaan. Grijs water, afkomstig van bad, douche en wastafel, kan relatief eenvoudig gezuiverd worden waarna het eveneens kan worden ingezet voor spoeling van toilet/urinoir, aansluiting wasmachine en sproeien van de tuin. Door toepassing van deze duurzame watersystemen (Regenwatersysteem en Zuivering en hergebruik van grijs water) ben je verzekerd van de beschikbaarheid van water. Hierdoor kunnen ook de lange, droge periodes in de zomer overbrugd worden. En als nog een stap verder gegaan wordt, en de waterkringloop aan de energiekringloop gekoppeld wordt, kan op wijkniveau zelfs tot 30% van de eigen benodigde elektriciteit opgewekt worden. En tot wel 50% van de eigen benodigde warmte. Ook is een aansluiting op het riool dan niet meer nodig.’ 

Het combineren van een wijkontwerp levert dus vier x effect op in droge tijden. Waarbinnen water optimaal wordt geborgen voor droge periodes, met het geschikte maken van gebouwen voor gebruik van hemelwater of zelfs gezuiverd grijs water. Geen verdroging, optimale koeling in de openbare ruimte, een lagere belasting op het drinkwaternetwerk en opwekking van eigen elektriciteit en warmte.  

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Sara Eeman Contact