Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Tegel eruit, groen erin. Heeft dat zin?

Begin dit jaar startte Youri Kolkman, student aan de Van Hall Larenstein Hogeschool, met een onderzoek naar overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien. Hij onderzoekt welke bijdrage onttegelen kan hebben op het verminderen van direct oppervlakkige toestroom van regenwater naar de straat. Met onttegelen bedoelen we het vervangen van verharding op particulier terrein (tuinen) door groen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal gemeenten vanuit het Platform Water Vallei en Eem. Deze gemeenten zijn gekozen omdat hier al een inventarisatie is gemaakt van het verhard oppervlak in particuliere tuinen.

Eerste resultaten veldonderzoek

Inmiddels heeft Yoeri in een aantal wijken veldonderzoek gedaan. Hij heeft kenmerken van de perceelinrichting en de ligging ten opzichte van de openbare weg geïnventariseerd. Deze gegevens worden ingevoerd in een oppervlakkig afstroommodel om meer inzicht te krijgen in het afstromen van regenwater vanuit de percelen.

 Uit het veldonderzoek komen direct al een paar interessante punten:

  • Er blijken meerdere percelen te zijn waarvan het regenwater sowieso niet kan afstromen naar de openbare weg, bijvoorbeeld omdat de tuin laag ligt of omdat er barrières tussen zitten. In die gevallen is onttegelen niet zondermeer een kansrijke maatregel tegen wateroverlast op straat. 

    Als er binnen de percelen regenwaterputjes aanwezig zijn die op het riool zijn aangesloten, dan ligt daar natuurlijk wel een kans. Uit het veldonderzoek blijkt dat deze putjes in de ene wijk veel meer aanwezig zijn dan in de andere. De aanwezigheid van regenwaterputjes is dus een criterium.

  • Op een aantal locaties vormen opritten een bepalend deel van de verharding binnen percelen. Of het (deels) onttegelen of waterpasserend maken van deze opritten effectief is, blijkt in belangrijke mate af te hangen van de helling van de oprit.

    Uit het veldonderzoek is gebleken dat een aantal opritten relatief steil afloopt. Het regenwater zal daardoor, ook na onttegelen, bij hevige buien gewoon oppervlakkig afstromen. De helling van opritten is ook een criterium.

Perceelkenmerken beter dan verhardingspercentages

Op basis van deze bevindingen blijkt dat perceelkenmerken een betere maatstaf zijn voor kansrijk onttegelen dan kaarten met gemiddelde verhardingspercentages van percelen. De uitdaging voor Yoeri is nu, om dat soort perceelkenmerken op wijkniveau aan te merken.

Na de modelstudie worden deze en andere bevindingen opgenomen in een handleiding van kansrijke en beperkende wijkkenmerken voor succesvol onttegelen.

Naar het eerdere nieuwsbericht

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00