Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

TKI-onderzoek Urban Water Buffer positief afgesloten

Onlangs is een driejarig onderzoek naar de Urban Waterbuffer (UWB) – een circulair watersysteem – waarin Wareco deelnam positief afgesloten. Met de UWB wordt de mogelijkheid van ondergrondse waterberging in stedelijk gebied vergroot. Het concept is via enkele uitgebreide praktijkproeven uitvoerig getest in het TKI-project Urban Waterbuffer. Een breed consortium van kennisinstituten, ingenieursbureaus, uitvoerders, toeleveranciers en eindgebruikers werkte mee aan het opstellen van een digitale handreiking. Deze biedt praktische handvatten om uitdagingen rondom wateroverlast en droogte geïntegreerd aan te pakken en op te lossen. 

Inspelen op weersextremen

Uitgedroogde parken en lage grondwaterstanden; het zal weinig mensen zijn ontgaan. Het droge voorjaar van 2020 laat zien dat we steeds frequenter te maken krijgen met weersextremen. Tegelijkertijd komen hevige piekbuien steeds vaker voor. Het concept van de Urban Waterbuffer (UWB), een TKI-onderzoek dat in december 2016 van start ging, speelt hierop in door in het najaar bij overschot of overlast hemelwater op te slaan, zodat dit in het droge voorjaar en in de zomer kan worden teruggewonnen en benut. De integrale benadering maakt de UWB een geschikte oplossing om stedelijk gebied op een duurzame manier klimaatbestendig te maken.

Uitgebreide praktijkproeven

Via enkele uitgebreide praktijkproeven is in het TKI-project Urban Waterbuffer het concept uitvoerig getest. De eerste UWB is in Rheden gebouwd, waar met een minimaal ruimtebeslag het hemelwater wordt afgevoerd en het grondwater aangevuld. In Rotterdam is de UWB aangelegd om regenwater in de wijk te zuiveren via een bovengronds groen filter, ondergronds te bergen en weer te benutten voor irrigatie van het Sparta voetbalstadion. Daarmee wordt de druk op het drinkwaternetwerk gereduceerd, is er minder wateroverlast en is er meer zoetwater beschikbaar.

Het consortium heeft met name de kennis aangescherpt rond voorzuivering van regenwater (om putverstopping en verontreiniging te minimaliseren), de ruimtelijke inpassing (praktische civiele kennis) en het verbinden van wateropgaven (vergroening, wateroverlast, verzilting, verdroging, bodemdaling, hittestress).   

UWB wordt steeds vaker toegepast

Steeds meer organisaties verkennen waar de UWB doelmatig toegepast kan worden. En in Den Haag, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp zijn de aanleg van UWB systemen momenteel in voorbereiding.

Benieuwd of en waar de UWB bij uw pand, wijk of gemeente kan bijdragen? Onze adviseurs brengen de (on)mogelijkheden graag met u in beeld. Deze kaart zou daarbij een globaal vertrekpunt kunnen zijn: Waar is de Urban Water Buffer kansrijk?

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00