Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht grondwaterbeheer Almelo

23-04-2018

In samenwerking met de gemeente Almelo, Witteveen en Bos en Bioclear heeft Wareco gewerkt aan het uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak van Almelo.

Door een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen binnen de gemeentegrenzen, kiest de gemeente ervoor om een beleidsmatig kader vast te stellen waarin grondwaterverontreinigingen beheerst kunnen verspreiden. Er wordt op vooraf geclassificeerde risico’s gemonitord.

Aansluiten op nieuwe Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, staat de fysieke leefomgeving en daarmee samenhangende leefomgevingskwaliteit, centraal. Alle thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu worden in deze wet integraal afgewogen.

De gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen sluit aan bij deze integrale benadering uit de Omgevingswet. Op basis van het gebruik van het grondwater en de relatie met bovengrondse functies en ontwikkelingen, wordt grondwater risicogestuurd aangepakt. Het uitvoeringsprogramma speelt zo in op mogelijkheden om doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en te behouden.

Begrip van het grondwatersysteem

Binnen het uitvoeringsprogramma is een belangrijke rol weggelegd voor het grondwatersysteem van Almelo. Hoe het grondwater stroomt, bepaalt grotendeels ook hoe een verontreiniging zich verspreidt in de bodem.

Is het grondwatersysteem goed in beeld, dan kunnen de kaders voor het gebiedsgericht beheer (zoals bijvoorbeeld de beheergrenzen) eenduidig worden afgebakend en onderbouwd.

Stedelijk grondwatermodel

In de voorbereiding op het uitvoeringsprogramma hebben we een stedelijk grondwatermodel voor de gemeente Almelo opgezet. Dit model bleek bij uitstek geschikt als basis voor het gebiedsgericht beheer en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Gecombineerd met de specialistische kennis van specifiek stofgedrag van verontreinigingen en de mogelijkheden binnen het beleidsmatige kader, is hiermee de basis gelegd voor het uitvoeringsprogramma dat nu ter inzage ligt.

Wij zijn er trots op dat wij aan dit project hebben mogen bijdragen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00