Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Urban Waterbuffer start met pilots

29-05-2017

In Rotterdam en Rheden gaan binnenkort Urban Waterbuffer-pilots van start. In het project Urban Waterbuffer (UWB) wordt onderzocht hoe we regenwater in het stedelijke gebied langer en effectiever kunnen vasthouden in de ondergrond en hoe we dit water op een later moment weer nuttig kunnen inzetten.

In het project werken verschillende waterbeheerders, bedrijven en instituten samen. Uit verkennend onderzoek blijkt dat met de UWB een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast. 

Vier cases

In de eerste fase van het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) zijn voor vier cases (Rotterdam-Spangen, Rotterdam-hNI, Rheden en Den haag) de locatie, de waterbalans, het voorlopige ontwerp en de verwachte kosten voor een daadwerkelijk aan te leggen Urban Waterbuffer in beeld gebracht.

Uit de resultaten blijkt dat er met name in Rotterdam en Rheden op de beoogde locaties op korte termijn een concrete bijdrage geleverd kan worden aan de afvoer van overtollig hemelwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast.

Aandachtspunten blijken de snelheid waarmee piekneerslag in de bodem kan worden gebracht en de voorzuivering van het hemelwater om verstopping te voorkomen.

Pilots Rotterdam en Rheden

Het opgeslagen hemelwater wordt in Rotterdam in droge perioden aangewend als bron van hoogwaardig zoetwater voor suppletie van een vijver en besproeiing van kunstgrasvelden. Door deze toepassing lijkt het mogelijk de jaarlijkse kosten voor afschrijving, onderhoud en beheer van de voorzuivering, infiltratie en terugwinning grotendeels te dekken.

In Rheden wordt vooralsnog geen gebruik van het geïnfiltreerde water voorzien, maar zijn de baten terug te vinden in het geringe ruimtebeslag aan maaiveld en het ontlasten van het gemengde rioolstelsel.

De komende maanden wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp en de realisatie van pilotsystemen in Rotterdam en Rheden. Deze zullen binnen het TKI-project worden gemonitord op het functioneren in de praktijk.

Meer informatie op de website van Urban Waterbuffer 


Dit project wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute, Wareco, Field Factors, Codema B-E De Lier, Evides Waterbedrijf, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rheden, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stowa en Stichting Rioned. Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00