Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

Stoppen met vechten tegen vocht

07-11-2017

Vochtoverlast in woningen is een probleem dat steeds weer de kop opsteekt. Dat leidt tot meldingen van bewoners bij gemeenten en woningcorporaties.

De oplossing voor vochtoverlast lijkt vaak simpel, maar is dat zelden. Eerder getroffen maatregelen lijken onvoldoende te helpen; de overlast blijft. Zo kan een langdurig gevecht tegen vocht ontstaan.

Combinatie van factoren

Het is vaak een combinatie van factoren die leidt tot vochtoverlast. Aan de ene kant speelt de bron van het vocht een rol, en aan de andere kant de manier waarop het vocht zich door de constructie (woning) beweegt. Pas als alle factoren in samenhang zijn bekeken, kan een effectief maatregelenpakket worden gekozen.

Twee expertises onder één dak

Hoe doen we dat, het systeem in samenhang bekijken? Allereerst door van de bewoners te horen hoe zij de vochtoverlast ervaren. Welke klachten zijn er en hoe variëren deze in de tijd? Onze inspecteur legt vervolgens op locatie alle sporen van vocht vast. Dit vult hij aan met kenmerken van de constructie en bijzonderheden in de directe omgeving van de woning.

Onze adviseur combineert de resultaten van de inspectie met gegevens over grondwater, bodemopbouw en maaiveldverloop. Welke vochtbronnen zijn er? Hoe kan het vocht zich door de constructie bewegen? De uitkomst van deze analyse bepaalt het advies: welke maatregelen zijn, in deze specifieke situatie, effectief?

Om het totale systeem in samenhang te kunnen bekijken, is dus (grond)watertechnische én bouwkundige kennis nodig. Wij zijn één van de weinige bedrijven die beide expertises onder één dak heeft.

Wat kunnen wij voor u doen?

Veel van onze onderzoeken naar vochtoverlast voeren we uit in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Onze systematiek passen we toe bij vraagstukken over bestaande vocht- en grondwateroverlast, maar ook wanneer er in de toekomst overlast zou kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij vernattingsprojecten in het kader van natuurherstel, of bij een voorgenomen verandering van het oppervlaktewaterpeil (peilbesluit).

Ook doen wij nul-opnames van vochtoverlast. Deze zijn uitermate bruikbaar om het effect van een ingreep te kunnen monitoren, of bij een aansprakelijkheidsstelling.

U kunt bij ons dus terecht voor:

  • Maatregelenadvies bij bestaande grondwater- en vochtoverlast
  • Nul-opname van vochtoverlast
  • Risico-analyse effect ingreep in omgeving
  • Advies en ontwerp compenserende maatregelen bij toekomstige ingreep
  • Keukentafelgesprekken en informatieavonden

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00