Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Erik Spronk, MSc 020 750 46 00
Mail Erik Spronk

Wareco werkt samen met Aveco de Bondt en Twynstra Gudde

Uitdaging

In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de gezamenlijke uitdaging wat genoemd is in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De eerste drie ambities, uitvoeren van stresstesten, voeren van risicodialogen en opstellen van uitvoeringsagenda’s, moeten eind 2020 afgerond zijn. Dit is al ingewikkeld genoeg en daarnaast vragen thema’s als de nieuwe omgevingswet, energietransitie en circulaire economie ook de nodige inspanning van de reeds overbelaste ambtelijke organisatie. Zaak om echt concreet te worden dus. En om proceskennis en vakinhoud samen te brengen.

Samenwerking

Om dit te bereiken werken we samen, zoals met Aveco de Bondt en Twynstra Gudde. Aveco de Bondt is een multidisciplinair ingenieursbedrijf. Twynstra Gudde richt zich op aspecten zoals procesmanagement, stakeholder management en design thinking. Gezamenlijk  bieden we een complementair pakket gericht op processen, hydrologie én praktijk. We willen graag bijdragen in jouw uitdagingen rondom klimaatadaptatie.

Hoe wij ons onderscheiden

Op het gebied van klimaatadaptatie voert Wareco de stresstesten en diverse modelleringen uit. We brengen de onderlinge relaties aan ten aanzien van risico’s en maatregelen boven- en ondergronds. Hiermee voorkomen wij dat bepaalde maatregelen negatieve effect hebben op de rest van de omgeving. Het planten van bijvoorbeeld bomen is goed tegen de hittestress, maar deze maatregel kan ook het grondwaterpeil dusdanig verlagen dat er een risico is op zettingen en schade aan funderingen (verdroging). Het is dus zaak om modelresultaten goed te vertalen naar praktische oplossingen, wat maakbaar, veilig en goed te onderhouden is.

Hieronder vijf voorbeelden van projecten die we doen:

  • Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie nemen wij deel aan het kernteam Vitale en Kwetsbare functies. Vanuit deze rol verbinden wij rijk en regio aan elkaar en onder zoeken we op welke manier en door wie de risicodialoog met betrekking tot deze vitale en kwetsbare functies het beste gevoerd wordt.

  • Voor de gemeente Den Haag gaan we een droogtestudie uitvoeren op het gebied van water. Met metingen, berekeningen en ervaringen van stakeholders brengen we in kaart welke effecten en risico’s aanhoudende droogte hebben op de stedelijke omgeving. Zo kijken we welke gebieden er kwetsbaar zijn voor bodemdaling, welke risico’s zijn voor openbare infrastructuur en particuliere percelen, maar ook of verzilting van de ondergrond een risico is en wat de effecten op het oppervlaktewater zijn.

  • Willen we meer mensen bij het voorbereiden op extreem weer betrekken, dan moeten we nadenken over totaal andere strategieën als aanvulling op de goede dingen die al gebeuren (bijv. bewustwording). In Zuid-Nederland hebben wij samen met overheden en bewoners die uitdaging opgepakt. Dat deden wij, ondersteund door designers, met behulp van Design Thinking: een mensgerichte, onderzoekende en co-creatieve aanpak die uitnodigt tot actie.

  • Voor de gemeente Katwijk hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd. Om het draagvlak voor de uitkomsten te vergroten, hebben we bij de gemeente al in een vroeg stadium bijeenkomsten georganiseerd met verschillende stakeholders, zoals de GGD, de veiligheidsregio en het waterschap. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid van de verschillende partijen bij klimaatadaptatie en dit vormt tevens de basis voor de risicodialoog.

  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht wil met maatschappelijke en private partijen in de regio samenwerken bij maatregelen voor klimaatadaptatie. Wij brachten hen in contact met circa 200 lokale netwerken die op dit gebied actief zijn of kunnen zijn. Per netwerk hebben we aangegeven hoe de samenwerking effectief kan zijn. Het overzicht van netwerken en hun betrokkenheid hebben we gepresenteerd in een werkboek. Dit werkboek is ook belangrijk bij de opzet van een risicodialoog waarbij in samenwerking met de omgeving de risico’s van klimaatverandering worden beoordeeld.

Nieuwsgierig of wij iets voor je kunnen betekenen, neem gerust contact op!

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Erik Spronk Contact

Mail Erik Spronk  020 750 46 00