Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Actief grondwaterpeilbeheer

Een manier om miljardenschades door grondwateronderlast en -overlast te voorkomen, is actief grondwaterpeilbeheer. In een gezamenlijk onderzoek laten Deltares, Fugro en Wareco zien wat de technische mogelijkheden hiervan zijn. En wat het oplevert! Het onderzoeksrapport is in mei 2017 verschenen. 

Klimaatverandering versnelt optreden schade

Verzakkende wegen en rioolbuizen, grondwateroverlast, boomsterfte en funderingsschade. Het zijn schadeposten waar we mee te maken hebben in bebouwde gebieden met een slappe bodem. Klimaatverandering versnelt en vergroot het optreden van de schades.

We vinden het heel normaal om bij te sturen in de waterpeilen van het oppervlaktewater en de riolering. Dit kan ook in het grondwatersysteem. De schade kan hiermee worden beperkt.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In het onderzoek - dat we uitvoeren in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie - laten we zien wat de technische mogelijkheden zijn van actief grondwaterpeilbeheer. 

Voorbeeldprojecten uit de afgelopen decennia laten zien dat eenvoudige drainage-infiltratieoplossingen al flinke besparingen kunnen opleveren in het riool- en wegbeheer.

Actief grondwaterpeilbeheer draagt zo bij aan het realiseren van de in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vastgelegde ambitie dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk kli­maatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Eerste fase onderzoek

Tijdens de eerste fase van het onderzoek zetten we kengetallen op een rij. We maken daarbij gebruik van de ontwerpgegevens, kosten-baten analyse, monitoring- en beheergegevens van een tiental projecten.

Het eindresultaat van deze fase is een presentatie waarin we het concept “actief grondwaterpeilbeheer” praktisch uitleggen en waarin we inzicht geven in de kosten en baten. Deze presentatie zal als opening worden gebruikt om Nederland-breed het gesprek aan te gaan over grootschalige toepassing van actief grondwaterpeilbeheer.

Nieuwsbericht actief grondwaterpeilbeheer

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00