Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Erik Spronk, MSc 020 750 46 00
Mail Erik Spronk

De klimaatbomen van Westervoort

De gemeente Westervoort gaat de Oranjestraat en omgeving herinrichten en de huidige riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Wij brengen, samen met Pius Floris Boomverzorging, met een quickscan de mogelijkheden in beeld om het concept van de klimaatboom te integreren in het werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de inrichtingswensen en worden watervraag en wateraanbod op elkaar afgestemd.

Met een klimaatboom kan hittestress, langdurige droogte èn wateroverlast in één keer worden aangepakt.

QUICKSCAN

Deze bestaat uit:

  • Analyse van de bodemopbouw en grondwaterfluctuaties: in hoeverre is er voldoende (grond)water in de zomer aanwezig voor de bomen om te kunnen verdampen en of treden er hoge grondwaterstanden in de winter op.
  • Bepalen van de hoeveelheid water per straat/deelgebied op basis van de af te koppelen verharding, bij verschillende neerslaggebeurtenissen.
  • Inventarisatie van de ligging van kabels en leidingen: waar zijn er mogelijkheden voor ondergrondse waterberging.
  • Inventarisatie van inrichtingswensen: waar zijn welke bomen gewenst.
  • Een groeiplaatsonderzoek.

INTEGREREN IN HET WERK

Op basis van bovenstaande factoren geven we aan op welke wijze het concept klimaatboom geïntegreerd kan worden in het werk. We maken hiervoor een eerste schets  die voorziet in locaties van de bomen, de afmetingen en locaties van de ondergrondse bergingen.

Publicatie

Lees het artikel over dit project in Stadswerk Magazine van augustus 2017

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Erik Spronk Contact

Mail Erik Spronk  020 750 46 00