Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Kelvin Hoogeboom, BSc 020 750 46 00
Mail Kelvin Hoogeboom

Diverse onderzoeken voor vervanging van een kunstwerk (brug)

In de gemeente De Ronde Venen wordt een brug vervangen in het landelijk gebied. Ook voor een ogenschijnlijk eenvoudige klus  blijkt het verstandig in de voorbereidingsfase oog te hebben voor ondergrondse en milieu-hygiënische risico’s en deze vooral met specialistische blik in samenhang te onderzoeken. Hiermee wordt namelijk vertraging in de aanbesteding en uitvoering voorkomen. Door de onderzoeken door één partij te laten uitvoeren en niet los te knippen, kan efficiënt en veilig onderzoek worden uitgevoerd. Onze opdrachtgever heeft zich dit gerealiseerd en Wareco hiervoor gevonden als “spin in het web”.   
 
Voor de brug in dit onderzoek geldt momenteel een gewichtsbeperking voor motorvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton. De gemeente is voornemens om de brug weer geschikt te maken voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton door de brug te vervangen. Voordat de vervanging van de brug kan worden gerealiseerd is inzicht nodig op verschillende onderdelen om op een later moment een concrete uitvraag (opmaken bestek) te kunnen doen richting een aannemer. Wareco is gevraagd om de volgende samenhangende onderzoeken te begeleiden, adviseren en/of uit te voeren om zo aan een strakke planning voor de vervanging van de brug te voldoen: 

- Historisch vooronderzoek conventionele explosieven (CE) 
- Asbestinventarisatie  
- Chroom (VI)-onderzoek in de verf van de brugleuning 
- Verkennend bodem- en wateronderzoek  
- Geotechnisch onderzoek t.b.v. funderingspalen 
 
Historisch vooronderzoek conventionele explosieven (CE) 
Indien er bij voorgenomen werkzaamheden een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van conventionele explosieven in de (water)bodem, zal eerst een vooronderzoek moeten worden uitgevoerd. De opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk (bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit, V&G voorbereidingsfase). Wij hebben dit vooronderzoek voor de opdrachtgever begeleidt, waardoor de vereiste grondroerende activiteiten voor het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek en het geotechnisch onderzoek direct aansluitend konden worden uitgevoerd ter plaatse van de huidige brug. 
 
Asbestinventarisatie 
Een asbestinventarisatie omvat de inventarisatie van asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in het bouwwerk met het oog op toekomstige sloop. Wij hebben dit traject begeleid voor de opdrachtgever, waarbij mogelijk asbesthoudend materiaal is bemonsterd om geen belemmering te laten zijn in het nog op te stellen bestek ter vervanging van de brug. 
 
Chroom (VI)-onderzoek 
Chroom (VI) zijn carcinogene stoffen welke kunnen zijn toegepast in verf en coatings. Door het bewerken, schuren en krabben van de verf kunnen deze stoffen in de luchtwegen terecht komen. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom (VI) is de behoefte voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. De aangebrachte verf op brugleuning is op juiste wijze door ons bemonsterd en overgedragen aan een milieulaboratorium. Op basis van het resultaat hebben wij voor de opdrachtgever een advies opgesteld voor eventuele bewerkingen zoals las-, schuur- en slijpwerkzaamheden op de brugleuning bij de vervanging van de brug. 
 
Verkennend bodem- en waterbodemzoek  
In het verkennend bodem- en waterbodemonderzoek hebben wij de noodzakelijke ARBO- en veiligheidsmaatregelen, alsmede de mogelijkheden van het beoogde grondverzet bepaald. In het bodemonderzoek is aandacht besteed aan de aanwezigheid van een wegfundering ter plaatse van de huidige landhoofden van de brug. In het waterbodemonderzoek is de sliblaag in de watergang bemonsterd en is de kwaliteit bepaald.  
 
Geotechnisch onderzoek 
Voor het plaatsen van funderingspalen van de nieuwe brugconstructie is door ons een geotechnisch onderzoek begeleidt. Op de onderzoekslocatie wordt een conus in de grond gedrukt om te classificeren op aanwezige grondsoorten tot een diepte van circa 25 meter. Op basis van het geotechnisch onderzoek is het grondmechanisch draagvermogen van de ondergrond bepaald, conform de NEN9997-1:2017 en is een funderingsadvies aangeleverd. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Kelvin Hoogeboom Contact

Mail Kelvin Hoogeboom  020 750 46 00