Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Mark van Dijk, MSc 0570 66 09 10
Mail Mark van Dijk

Diepte-infiltratie bij duurzaam watersysteem Zonnehof Amersfoort

Voor de Zonnehof in Amersfoort hebben we, in opdracht van de gemeente, een klimaatbestendig watersysteem ontworpen. De basis hiervan wordt gevormd door diepte-infiltratie.

De Zonnehof is een stadslocatie in Amersfoort die opnieuw wordt ingericht. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd en er vindt vergroening plaats door er een parkachtige omgeving van te maken. Een van de wensen is het realiseren van een duurzaam watersysteem. 

Bijzonder watersysteem

Het bijzondere aan ons ontwerp van het nieuwe watersysteem is dat het regenwater in het gebied wordt vastgehouden en op een klein oppervlak wordt geïnfiltreerd. Daarbij maken we gebruik van bestaande infrastructuur en hebben we de infiltratie van het regenwater ingepast in het ontwerp van de bovengrondse inrichting.

Huidige situatie bij regenval

Zonnehof ligt op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. In de huidige situatie ontstaat bij hevige regenval wateroverlast benedenstrooms, bij de Stadsring in Amersfoort. Dit komt doordat het regenwater direct wordt afgevoerd en de afvoercapaciteit van het rioolstelsel onvoldoende is om wateroverlast te voorkomen. Bij piekbuien raakt het rioolstelsel overbelast en het water stroomt over de straat naar de lager gelegen stadsring en nabij gelegen parkeergarage.

Hemelwater vasthouden en infiltreren

De nieuwe inrichting van de Zonnehof biedt de kans om de waterhuishouding duurzaam aan te pakken. De wens van de gemeente en het waterschap is om het rioolstelsel zo veel mogelijk te ontlasten. Door het hemelwater in de Zonnehof vast te houden en te infiltreren in de bodem, wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de wateroverlast.

Piekbuien

Een centrale vraag was hoe we tijdens piekbuien het regenwater vasthouden en voldoende snel kunnen laten infiltreren. In het gebied is te weinig ruimte om al het water bijvoorbeeld onder de verharding te bergen. De gebruikers van het gebied willen niet dat het verlaagde grasveld in het openbare deel te vaak onder water staat. Het grasveld moet beschikbaar blijven voor activiteiten.

Bij piekbuien moet daardoor een grote hoeveelheid regenwater in korte tijd en in een beperkt gebied worden geïnfiltreerd. We hebben op basis van een gedegen analyse een watersysteem ontworpen, waarbij de afvoer van regenwater uit het gebied is geminimaliseerd. Het beoogde doel, het ontlasten van het benedenstroomse gebied, is hiermee gehaald.

Diepte-infiltratie

Er is gekozen voor diepte-infiltratie als basis voor het watersysteem van de Zonnehof. Op circa 15 m beneden maaiveld bleek een dichte kleilaag van enkele meters te zitten. De diepte-infiltratie vindt plaats in de zandlaag onder deze kleilaag.

Bij het ontwerp van het definitieve watersysteem hebben we gebruik gemaakt van  bestaande leidingen en hebben we het optimum gezocht tussen ondiepe waterberging en de versnelde afvoer van water via de diepte-infiltratieputten. 

Bij regen vult eerst de berging in het bergingspakket onder de bestrating en in de hemelwaterafvoerleidingen. Door de bodem van het bergingspakket vindt al de eerste infiltratie plaats.

Bij aanhoudende regen gaan de infiltratieputten werken. Pas bij zeer hevige neerslag zal een gedeelte van het water eerst nog in het verlaagde grasveld en op straat worden geborgen. Als noodvoorziening is een overloop aangebracht. Bij extreme situaties stroomt het restant aan water dan alsnog via de riolering naar de Stadsring.

Geïntegreerd bestek

Voor de afstemming met de bovengrondse inrichting hebben we in de ontwerpfase samengewerkt met de architecten van G84. Zo is een geïntegreerd bestek tot stand gekomen waarin de bovengrondse en ondergrondse inrichting op elkaar zijn afgestemd.

Klimaatbestendig watersysteem

Door het regenwater lokaal vast te houden en te infiltreren en door het openbare gebied te vergroenen, is in deze stedelijke omgeving een klimaatbestendig watersysteem gemaakt.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Mark van Dijk Contact

Mail Mark van Dijk  0570 66 09 10